• Dla dystrybutorów
 • Privacy Policy

  Odpowiedzialność

  Firma Felina GmbH starannie sprawdza informacje i dokłada wszelkich starań, by na swoich stronach internetowych publikować tylko kompletne i poprawne informacje. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji ani nie przejmujemy odpowiedzialności za kompletność, aktualność, jakość i poprawność informacji. Korzystanie z informacji stanowi wyłączny zakres odpowiedzialności użytkownika. Jeżeli zauważą Państwo niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe treści, prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych (Datenschutzbeauftragter@Felina.de).

  Używanie

  Wszystkie treści stron internetowych firmy Felina GmbH, w tym wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, projekty, ikony i filmy wideo itp., są chronione prawem autorskim. Każde komercyjne wykorzystanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, publikacja oraz jakakolwiek forma komercyjnego wykorzystania bez zgody właściciela praw autorskich, jest zabronione.

  Prawa znaków towarowych

  Firma Felina GmbH jest właścicielem wszystkich znaków towarowych i logo publikowanych na swojej stronie internetowej. Powyższe nie dotyczy tych znaków towarowych i logo innych firm, które są prezentowane dla celów informacyjnych w związku z firmą zewnętrzną. Właścicielem tych marek i logo są dane firmy. Używanie marek i logo firmy Felina GmbH oraz poszczególnych firm przez osoby trzecie – w jakikolwiek formie – jest zabronione.

  Linki

  Strona internetowa firmy Felina GmbH zawiera odniesienia (linki) do innych stron internetowych. Przed opublikowaniem tych linków sprawdzono zewnętrzne strony internetowe pod kątem niezgodnych z prawem treści. Firma Felina GmbH nie ma jednak żadnej kontroli nad materiałem, który jest publikowany na takich stronach i nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie ochrony danych osobowych na zewnętrznych stronach.
  Firma Felina GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których odsyłają linki. Firma Felina GmbH sprawdza wszelkie informacje o niezgodnych z prawem treściach i w razie potrzeby usuwa link.

  Zewnętrzny materiał zdjęciowy

  Wykorzystany materiał zdjęciowy pochodzi częściowo z bazy danych zdjęć PhotoCase. Więcej informacji na temat PhotoCase znajduje się pod adresem http://www.PhotoCase.com lub http://de.fotolia.com.

  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów

  Komisja Europejska stworzyła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platforma OS”). Platforma OS służy jako adres kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów o świadczenie usług online. Platforma OS jest dostępna pod poniższym linkiem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Nie jesteśmy gotowi lub zobowiązani do brania udziału w postępowaniu mediacyjnym przed konsumencką jednostką mediacyjną. zgodnie z „ustawą o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich (VSBG)”.

  Polityka Prywatności
  Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa i pracowników firmy Felina GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Felina GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile osoba, której dane dotyczą, korzysta ze specjalnych usług naszej firmy za pomocą strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może się jednak okazać konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i brak jest dla takiego przetwarzania podstawy ustawowej, zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

  Przetwarzanie danych osobowych, przykładowo nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, ma miejsce zawsze w zgodzie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i w zgodzie z obowiązującymi dla firmy Felina GmbH krajowymi postanowieniami ochrony danych osobowych. Nasza Polityka Prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat rodzaju, zakresu i celu danych osobowych, które są przez nas gromadzone, używane i przetwarzane. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są za pomocą Polityki Prywatności informowane o przysługujących im prawach.

  Firma Felina GmbH, jako administrator, wdrożyła liczne techniczne i organizacyjne działania, by zapewnić możliwie kompleksową ochronę danych osobowych przetwarzanych za pomocą tej strony internetowej. Mimo wszystko przesyłanie danych za pomocą Internetu może wykazywać zasadniczo luki bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego też powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania nam danych osobowych inną, alternatywną drogą, na przykład telefonicznie.

  1. Pojęcia

  Polityka Prywatności firmy Felina GmbH opiera się na pojęciach, który były stosowane przez europejski organ regulacyjny podczas ogłaszania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza Polityka Prywatności powinna być łatwo czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej oraz naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu zostaną wyjaśnione w pierwszej kolejności pojęcia.

  W niniejszej Polityce Prywatności są stosowane między innymi następujące pojęcia:

  a)    dane osobowe
  Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby naturalnej (zwana poniżej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  b)    osoba, której dane dotyczą
  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba naturalna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

  c)    przetwarzanie
  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  d)    ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

  e)    profilowanie
  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  f)     pseudonimizacja
  Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  g)    podmiot odpowiedzialny lub administrator
  Podmiot odpowiedzialny lub administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

  h)    podmiot przetwarzający
  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  i)      odbiorca
  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

  j)      strona trzecia
  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

  k)    zgoda
  Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  2. Nazwisko i adres administratora i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

  Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych osobowych i innych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych jest:

  Felina GmbH
  Lange Rötterstraße 11-17
  D-68167 Mannheim
  Info@Felina.de
  Telefon: +49 / 621 / 385-0
  www.//felina.de

  Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych: Datenschutzbeauftragter@Felina.de

  3. Pliki cookie

  Strony internetowe firmy Felina GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są gromadzone i zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej w systemie komputerowym.

  Pliki cookie są używane przez liczne strony internetowe i serwery. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie to jednoznaczne oznaczenie pliku cookie. Składa się on z sekwencji znaków, za pomocą których jest możliwe przyporządkowanie stron internetowych i serwera do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to przeglądanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą jednoznacznego ID cookie.

  Poprzez zastosowanie plików cookie firma Felina GmbH udostępnia użytkownikom tej strony internetowej przyjazny serwis, który nie byłby możliwy bez używania tych plików cookie.

  Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w sensie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają, jak już wspomniano, ponowne rozpoznanie użytkownika naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi przykładowo podczas każdej wizyty na stronie internetowej ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ są one pobierane ze strony internetowej i zapisane w systemie komputerowym użytkownika pliku cookie. Kolejnym przykładem jest plik cookie w koszyku sklepu internetowego. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł, który klient umieścił w wirtualnym koszyku, za pomocą pliku cookie.

  Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie zapobiec tworzeniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samy trwale nie wyrazić zgody na tworzenie plików cookie. Ponadto już utworzone pliki cookie można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje tworzenie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje – w zależności od okoliczności – naszej strony internetowej będą dostępne do używania.

  4. Google Analytics

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Jednak w razie uaktywnienia funkcji anonimizowania IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest skracany przez Google w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Pracując na zlecenie operatora tej strony internetowej, firma Google będzie używać tych informacji, by analizować Państwa sposób korzystania ze strony internetowej, tworzyć raporty o Państwa aktywności na stronach internetowych oraz świadczyć inne usługi na rzecz operatora strony internetowej związane z korzystaniem z tej strony oraz Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest zestawiany z innymi danymi przez Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie danych utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Klikając podany link, mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics. Ustawiony zostanie plik cookie typu opt-out, który uniemożliwi rejestrowanie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Opt-Out-Cookie.

  Korzystamy również z narzędzia Google Analytics do oceny danych z AdWords i pliku cookie typu double click dla celów statystycznych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na tę usługę, mogą Państwo ją wyłączyć za pomocą menadżera wyświetlanych reklam.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Informujemy Państwa, że na tej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp” w celu zagwarantowania zapisywania zanonimizowanych adresów IP (tzw. masking IP).

   5. Piwik

  Do statystycznej oceny dostępu przez osoby odwiedzające niniejsza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie typu open source – Piwik. Oprogramowanie Piwik jest skonfigurowane zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych, a dane osób odwiedzających są przechowywane anonimowo. Używane do tego celu „pliki sesyjne” stanowią pliki tekstowe, które są tylko tymczasowo przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej. Są one usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość dezaktywacji zapisywania danych. Państwa wizyta jest automatycznie ignorowana, jeżeli Państwa przeglądarka obsługuje funkcję „Do-Not-Track” i funkcja ta jest aktywowana.

  Dane zbierane przez Piwik są wykorzystywane anonimowo do doskonalenia naszej oferty i nie są przekazywane osobom trzecim ani na inne serwery. Oprogramowanie Piwik przechowuje adresy IP bez ostatniej krotki. Dzięki temu dowiadujemy się, z jakiej sieci pochodzi zapytanie, a nie z jakiego komputera.

  Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Piwik pobranych za pomocą tego oprogramowania danych osobowych, w opisany powyżej sposób i w podanych powyżej celach.

  6. Zapisywanie ogólnych danych i informacji

  Strona internetowa firmy Felina GmbH zapisuje z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system wiele ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania serwera. Mogą być zapisywane następujące dane i informacje: (1) stosowane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny stosowany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referer), (4) podstrony internetowe, które za pomocą systemu dostępowego są kierowane na naszą stronę internetową, (5) data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca serwisu internetowego systemu dostępowego i (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą zapobiegnięciu zagrożenia w razie ataków na nasze systemy IT.

  Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji firma Felina GmbH nie odnosi się do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne do następujących celów: (1) prawidłowe dostarczenie treści naszych stron internetowych, (2) optymalizacja treści naszej strony internetowej oraz reklamy, (3) zapewnienie trwałej funkcjonalności naszych systemów IT i technologii naszej strony internetowej oraz (4) udostępnienie organom ścigania w razie ataku cybernetycznego niezbędnych danych do ścigania przestępstwa. Te anonimowo zbierane dane i informacje są przez firmę Felina GmbH analizowane statystycznie w celu podwyższenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, by tym samym ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony dla przetwarzanych przez naszą firmę danych osobowych. Anonimowe dane plików logowania na serwerze są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

  7. Prenumerata naszego newslettera

  Na stronie internetowej firmy Felina GmbH użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane podczas zamawiania newslettera administratorowi, wynika z zastosowanego w tym celu formularza danych.

  Firma Felina GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu o ofertach firmy za pomocą newslettera. Newsletter naszej firmy może być zasadniczo odbierany przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zapisze się na wysyłanie newslettera. Na podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera adres e-mail zostaje ze względów prawnych przesłany e-mail potwierdzający w ramach procesu Double-Opt-In. Niniejszy e-mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mail dokonał autoryzacji odbioru newslettera jako osoba, której dane dotyczą.

  Podczas zapisywania się do otrzymywania newslettera zapisujemy ponadto przekazany przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP systemu komputerowego, który był w momencie dokonania zgłoszenia używany przez osobę, której dane dotyczą, oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zbieranie tych danych jest niezbędne, by później możliwe było prześledzenie (możliwego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, oraz służy dlatego do prawnego zabezpieczenia administratora.

  Dane osobowe, które są gromadzone w ramach zapisu do newslettera, są używane wyłącznie do wysyłania przedmiotowego newslettera. Ponadto umożliwia to informowanie abonentów newslettera za pomocą e-maila, o ile jest to niezbędne dla realizacji usługi newslettera lub odnośnej rejestracji, przykładowo w razie zmiany oferty newsletterowej lub przy zmianie warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newsletterowej nie są przekazywane stronom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zgodę na zapisywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła w celu wysyłania newslettera, można w każdym momencie odwołać. W celu odwołania zgody należy użyć odpowiedniego linku, który znajduje się w każdym newsletterze. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa ponadto w każdym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora. Informację o rezygnacji z otrzymywania newslettera można przekazać administratorowi także w inny sposób.

  8. Śledzenie newslettera

  Newslettery firmy Felina GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest umieszczona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, by umożliwić zapis pliku logu i analizę pliku logu. Dzięki temu jest możliwe wykonanie statystycznej analizy sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingu internetowego. Za pomocą umieszczonego pliku śledzenia firma Felina GmbH może rozpoznać, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i jakie zawarte w wiadomości e-mail linki zostały otwarte przez osobę, której dane dotyczą.

  Dane osobowe, które są zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterach, są przechowywane i analizowane przez administratora, by zoptymalizować wysyłanie newslettera i jeszcze lepiej dopasować treść przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są w każdym momencie uprawnione do odwołania przedmiotowej, złożonej przez proces Double-Opt-In zgody. Po odwołaniu zgody przedmiotowe dane osobowe są usuwane przez administratora. Wypisanie się z otrzymywania newslettera oznacza dla firmy Felina GmbH automatycznie odwołanie zgody.

  9. Możliwość nawiązania kontaktu przez stronę internetową

  Strona internetowa firmy Felina GmbH zawiera ze względu na przepisy ustawowe dane, które umożliwiają szybkie elektroniczne nawiązanie kontaktu z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, co także obejmuje ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego z administratorem, dane osobowe przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie, przekazywane administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, na zasadzie dobrowolności dane osobowe są przechowywane w celu edytowania lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.

  10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

  Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres czasu, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zostało to przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę przewidziane w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator.

  Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub upłynie przewidziany przez europejski organ regulacyjny okres przechowywania danych, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami blokowane lub usuwane.

  11. Prawa osoby, której dane dotyczą

  a)    prawo do potwierdzenia
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do zażądania od administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora.

  b)    prawo do informacji
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do otrzymania w każdym momencie od administratora nieodpłatnej informacji dotyczącej przechowywanych danych osobowych, które dotyczą jej osoby, i kopii tej informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do otrzymania następujących informacji:

  • cele przetwarzania danych,
  • kategorie odnośnych danych osobowych,
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub przy organizacjach międzynarodowych,
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. Jeżeli ma to miejsce, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do informacji, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora.

  c)    prawo do sprostowania danych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma – z uwzględnieniem celów przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania danych, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika administratora.

  d)    prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych okoliczności a osoba, której dane dotyczą, chciałaby zlecić usunięcie danych osobowych, które są przechowywane w firmie Felina GmbH, może się ona w każdym momencie zwrócić do pracownika administratora. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych w firmie Felina GmbH lub inny pracownik podejmie czynności mające na celu niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych osobowych.

  Jeżeli firma Felina GmbH upubliczniła dane osobowe i jest jako administrator na mocy art. 17 ust. 1 RODO zobowiązana do usunięcia danych osobowych, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – firma Felina GmbH podejmuje odpowiednie działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą żąda, by administratorzy ci usunęli wszystkie linki do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych firmy Felina GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne działania dla indywidualnego przypadku.

  e)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – i to na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli ma zastosowanie jedna z powyższych przesłanek a osoba, której dane dotyczą, chce żądać ograniczenia danych osobowych, które są przechowywane w firmie Felina GmbH , może się ona w każdym momencie zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub innego pracownika administratora. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych firmy Felina GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne działania w zakresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  f)     prawdo do przenoszenia danych
  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które jej dotyczą i które udostępniła administratorowi. Ponadto ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu udostępniono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeżeli nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

  W celu dochodzenia tego prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może się w każdym momencie zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w firmie Felina GmbH lub innego pracownika.

  g)    prawo do wniesienia sprzeciwu
  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Powyższe dotyczy także profilowania na podstawie tych przepisów.

  W razie złożenia sprzeciwu firma Felina GmbH nie ma już prawa do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli firma Felina GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Powyższe dotyczy także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie w stosunku do firmy Felina GmbH sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w firmie Felina GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej osoby danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w firmie Felina GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – zrealizować swoje prawo do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, w którym są używane specyfikacje techniczne.

  h)    zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które to prawo przewiduje właściwe środki do ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, firma Felina GmbH wdraża właściwe środki do ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub pracownika administratora.

  i)      prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez europejski organ regulacyjny prawo do odwołania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdym momencie zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub pracownika administratora.

  12. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu społecznościowego Facebook

  Administrator umieścił na niniejszej stronie internetowej elementy pochodzące z firmy Facebook. Facebook to sieć społeczna.

  Sieć społeczna to zarządzane w Internecie społeczne miejsce spotkań, społeczeństwo internetowe, które z reguły umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i integrację w wirtualnej przestrzeni. Społeczna sieć może pełnić formę platformy do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia ona społeczeństwu informacyjnemu udostępnianie informacji osobistych lub dotyczących firmy. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznej między innymi tworzenie prywatnych profili, dołączanie zdjęć i połączenie w sieć poprzez wysyłanie zaproszeń.

  Spółką zarządzającą serwisem Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą jest połączony element z serwisu Facebook (tzw. wtyczka Facebook), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element Facebooka automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu społecznościowego Facebook z serwisu społecznościowego Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebook jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego firma Facebook otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie społecznościowym Facebook, serwis społecznościowy Facebook rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez elementy serwisu społecznościowego Facebook i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu społecznościowego Facebook, przykładowo „Lubię to!”, lub osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, serwis społecznościowy Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

  Serwis społecznościowy Facebook otrzymuje za pomocą elementów Facebook informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie społecznościowym Facebook; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu społecznościowego Facebook czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, by takie przesyłanie informacji do serwisu społecznościowego Facebook miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu społecznościowego Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Opublikowana przez serwis społecznościowy dyrektywa dotycząca danych osobowych, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez serwis społecznościowy Facebook. Ponadto w dokumencie tym znajduje się informacja, jakie możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej są oferowane przez serwis społecznościowy Facebook. Ponadto są dostępne tam różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie przesyłania danych do serwisu społecznościowego Facebook, przykładowo blokada Facebook firmy Webgraph, którą można nabyć pod linkiem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Osoba, której dane dotyczą, może używać takich aplikacji, by powstrzymać przesyłanie danych do serwisu społecznościowego Facebook.

  13. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu społecznościowego Instagram

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z serwisu Instagram. Instagram to usługa, którą można sklasyfikować jako platformę audiowizualną i która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów oraz rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.

  Spółką zarządzającą usługą Instagram jest firma Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą jest połączony element z serwisu Instagram (przycisk Instagram), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element serwisu Instagram automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu Instagram. W ramach tego procesu technicznego firma Instagram otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Instagram, serwis Instagram rozpoznaje poprzez każde wywołanie naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas przebywania na naszej stronie internetowej, jaka konkretna podstrona jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez elementy serwisu Instagram i przez ten serwis przyporządkowywane do danego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z dostępnych na naszej stronie internetowej przycisków serwisu Instagram, przesyłane w ten sposób dane i informacje są przyporządkowywane do osobistego konta użytkownika serwisu Instagram osoby, której dane dotyczą, i serwis Instagram przechowuje i przetwarza te dane.

  Serwis Instagram otrzymuje za pomocą elementów Instagram informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie Instagram; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu Instagram czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, by takie przesyłanie informacji do serwisu Instagram miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu Instagram przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Szczegółowe informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie Instagram są dostępne pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  14. Postanowienie dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania serwisu społecznościowego YouTube

  Administrator umieścił na tej stronie internetowej elementy pochodzące z serwisu YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom bezpłatne umieszczanie filmów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych filmów. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, a także do wideoklipów, zwiastunów czy filmów zrealizowanych przez samych użytkowników.

  Administratorem usługi YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest córką-spółką firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Poprzez wywołanie jednej z pojedynczych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i z którą jest połączony element z serwisu YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie IT osoby, której dane dotyczą, zostaje przez dany element serwisu YouTube automatycznie zmuszona do pobrania obrazu odpowiedniego elementu serwisu YouTube. Dodatkowe informacje na temat serwisu YouTube są dostępne na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego firma YouTube i Google otrzymuje informację, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, serwis YouTube rozpoznaje poprzez każde wywołanie podstrony, która zawiera film wideo YouTube, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez firmę YouTube i Google i przyporządkowywane do danego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

  Firma YouTube i Google otrzymuje za pomocą elementów YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej była jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie element serwisu YouTube czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, by takie przesyłanie informacji do firmy YouTube lub Google miało miejsce, może zapobiec przesyłaniu danych poprzez wylogowanie się z serwisu YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Opublikowane przez serwis YouTube przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez serwis YouTube.

  15. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust. 1 a) RODO stanowi dla naszej firmy podstawę prawną dla procesów przetwarzania danych, w stosunku do których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak przykładowo przy procesach przetwarzania, które są niezbędne dla dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe obowiązuje także w stosunku do procesów przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia przedumownych czynności, przykładowo w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu zobowiązaniu, na podstawie którego jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych, przykładowo w celu spełnienia obowiązków prawa podatkowego, wówczas podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Mogłoby to mieć przykładowo miejsce, jeżeli osoba odwiedzająca doznałaby obrażeń w naszym zakładzie i następnie musiałaby przekazać swoje imię i nazwisko, swój wiek, dane dotyczące kasy chorych i inne informacje medyczne lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowiłby art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Podstawę dla procesów przetwarzania danych może stanowić także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa prawna jest przeznaczona dla procesów przetwarzania danych, do których nie ma zastosowania żadna inna wymieniona powyżej podstawa prawna, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu firmy lub strony trzeciej, jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru. Takie procesy przetwarzania danych są dla nas dozwolone zwłaszcza dlatego, że zostały już szczególnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę. Tym samym był on zdania, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47, zdanie 2 RODO).

  16. Uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania, które mogą być dochodzone przez administratora lub stronę trzecią

  Jeżeli podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest wykonywanie naszej działalności handlowej na korzyść naszych wszystkich pracowników i naszych udziałowców.

  17. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępnienia danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe następstwa nieudostępnienia danych

  Niniejszym informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wyznaczone przez ustawę (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. dane dotyczące partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy może być konieczne, by osoba, której dane dotyczą, udostępniła nam dane osobowe, które w następstwie muszą być przetwarzane przez naszą firmę. Osoba, której dane dotyczą, jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych może spowodować, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie będzie mogła zostać zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi się zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych udzieli w danym przypadku osobie, której dane dotyczą, informacji, czy udostępnienie danych osobowych jest przewidziane przez ustawę lub umowę lub czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych i jakie następstwa może mieć nieudostępnienie danych osobowych.