• Bejelentkezés kereskedőknek
 • Privacy Policy

  Felelősség

  A Felina GmbH körültekintően jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy weboldalain csak teljes és helyes információkat tegyen közzé. Az információk teljességéért, időszerűségéért, minőségéért és pontosságáért azonban nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Az információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelőssége. Amennyiben nem teljes, elévült vagy hibás tartalmakat vesz észre, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (Datenschutzbeauftragter@Felina.de).

  Használat

  A Felina GmbH weboldalainak minden tartalma, beleértve az összes szöveget, képet, grafikát, megjelenést, ikonokat és videókat stb. szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos bármilyen kereskedelmi felhasználás, különösen az adatbázisokban történő tárolás, közzététel és bármilyen fajta kereskedelmi célú használat a jogtulajdonos beleegyezése nélkül.

  Védjegyjogok

  A Felina GmbH a saját honlapján közzétett összes márka és logó tulajdonosa. Ez nem vonatkozik más vállalatok azon védjegyeire és logóira, amelyeket információs céllal mutatnak be egy külső vállalattal kapcsolatban. Ezeknek a márkáknak és logóknak az adott vállalat a tulajdonosa. A Felina GmbH és az adott vállalatok márkáinak és logóinak harmadik fél általi használata – bármilyen módon is – tilos.

   

  Linkek

  A Felina GmbH weboldalán másik weboldalakra hivatkozunk (linkek). Ezen linkek közzététele előtt ellenőriztük a külső weboldalak jogellenes tartalmát. A Felina GmbH azonban nem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalakon közzétett anyagok felett, és nem felelős a harmadik felek weboldalainak tartalmáért vagy adatvédelmi irányelveiért.
  A Felina GmbH nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért. A jogellenes tartalmakra történő hivatkozásokat a Felina GmbH ellenőrzi, és adott esetben eltávolítja a linket.

  Külső képanyag

  A használt fotóanyag részben a PhotoCase képadatbázisból származik. A PhotoCase adatbázisról bővebb információk a http://www.PhotoCase.com vagy http://de.fotolia.com alatt találhatók.

  Online vitarendezésre vonatkozó tudnivalók

  Az Európai Bizottság a viták online rendezéséhez egy internetes platformot (úgynevezett „OS platformot”) hozott létre. Az OS platform kapcsolattartási pontként szolgál az online szolgáltatási szerződésekből fakadó viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Az OS platform a következő link alatt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Peren kívüli megegyezés

  Nem veszünk részt a fogyasztói döntőbizottság előtti békéltető eljárásban az „Alternatív fogyasztói vitarendezésről szóló német törvény (VSBG)” rendelkezései szerint, és erre nem is vagyunk kötelezettek.

  Adatvédelmi nyilatkozat
  Köszönjük a vállalatunk iránti érdeklődését. A Felina GmbH vezetősége kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. A Felina GmbH internetes oldalai alapvetően személyes adatok megadása nélkül is használhatók. Amennyiben egy érintett személy speciális vállalati szolgáltatásokat szeretne igénybe venni a weboldalunkon keresztül, úgy szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, és nincs jogalapja a feldolgozásnak, rendszerint az érintett személy beleegyezését kérjük.

  A személyes adatok, például az érintett személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, feldolgozásának összhangban kell lennie az Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a Felina GmbH-ra vonatkozó specifikus helyi adatvédelmi rendelkezésekkel. Jelen adatvédelmi nyilatkozat révén vállalatunk tájékoztatni szeretné a nyilvánosságot az összegyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül a jelen adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatjuk az érintett személyeket az őket megillető jogokról.

  A Felina GmbH, mint adatkezelő, számos műszaki és szervezeti intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a legteljesebb védelmet biztosítsa a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatoknak. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitelben lehetnek biztonsági hiányosságok, ezért teljes mértékű védelem nem garantálható. Ezen okból kifolyólag az érintett személyek szabadon továbbíthatnak számunkra személyes adatokat más módon is, például telefonon keresztül

  1. Fogalom meghatározások

  A Felina GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által használt kifejezéseken alapszik, hozzáigazítva az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR). Az adatvédelmi nyilatkozatunknak átláthatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosításához először szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

  Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között az alábbi kifejezéseket használjuk:

  a)    Személyes adatok
  A személyes adatok egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett személy”) vonatkozó bármilyen információt jelentenek. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helymeghatározó adatokra, online azonosítóra vagy rá jellemző egy vagy több, fizikai, pszichológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására vonatkozó tényezőre való hivatkozással.

  b)    Érintett személy
  Érintett személy bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a feldolgozásért felelős adatkezelő feldolgozza a személyes adatait.

  c)    Feldolgozás
  A feldolgozás a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált eszközökkel végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, tanácsadás, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő rendelkezésre bocsátás, összehangolás vagy egyesítés, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  d)    A feldolgozás korlátozása
  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozásának céljából.

  e)    Profilkészítés
  A profilkészítés a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, a gazdasági helyzetéhez, az egészségi állapotához, a személyes preferenciáihoz, az érdeklődési köréhez, a megbízhatóságához, a viselkedéséhez, a tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

  f)     Álnevek használata
  Az álnevek használata a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, amelynek következtében kiegészítő információ felhasználása nélkül a továbbiakban már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen kiegészítő információt külön tárolják, és műszaki és szervezési intézkedések révén biztosítják, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez többé ne lehessen kapcsolni.

  g)    Adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő
  Az adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hivatalos hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az Unió vagy a tagállam törvénye is meghatározhatja.

  h)    Adatfeldolgozó
  Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hivatalos hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében a személyes adatokat feldolgozza.

  i)      Címzett
  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hivatalos hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Azon hivatalos hatóságok, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

  j)      Harmadik fél
  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, hivatalos hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintett személlyel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok feldolgozására felhatalmazást kaptak.

  k)    Hozzájárulás
  Az érintett személy hozzájárulása az akaratának az önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett személy nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához.

  2. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

  Az adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelemre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

  Felina GmbH
  Lange Rötterstraße 11-17
  D-68167 Mannheim
  Info@Felina.de
  Telefon: +49 / 621 / 385-0
  www.//felina.de

  Adatvédelmi tisztviselő: Datenschutzbeauftragter@Felina.de

  3. Sütik

  A Felina GmbH internetes oldalai sütiket használnak. A sütik az internetböngészőn keresztül, a számítógéprendszerben tárolt szövegfájlok.

  Számos internetes oldal és kiszolgáló használ sütiket. Számos süti tartalmaz egy úgynevezett süti-azonosítót.  A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amely segítségével az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők ahhoz az adott internetböngészőhöz, amelyik a sütit tárolja. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalaknak és kiszolgálóknak, hogy megkülönböztessék az érintett személy által használt böngészőt a többi, más sütiket tartalmazó böngészőktől. Egy adott internetböngészőt az egyedi süti-azonosítója alapján lehet felismerni és beazonosítani.

  A sütik használatán keresztül a Femina GmbH sokkal inkább felhasználóbarát szolgáltatásokat tud biztosítani a weboldal felhasználóinak, ami a sütik beállítása nélkül nem lenne lehetséges.

  A sütik segítségével a felhasználó érdekeit figyelembe véve optimalizálhatjuk a weboldalunkon megjelenő információkat és ajánlatokat. A sütik, mint azt korábban már említettük, lehetővé teszik, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. E felismerés célja, hogy felhasználóink számára megkönnyítsük weboldalunk használatát. A sütiket használó weboldal felhasználójának például nem kell minden alkalommal beírnia a hozzáférési adatait a weboldalra való belépéshez, mert a weboldal ezt megteszi helyette, és így a sütiket a felhasználó számítógéprendszere tárolja. Egy másik példa a webáruház bevásárlókosarának a sütije.

  A webáruház egy sütin keresztül megjegyzi, hogy a vásárló milyen termékeket tett bele a virtuális bevásárlókosarába.

  Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a weboldalunkon lévő sütik használatát az adott internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen elutasíthatja a sütik használatát. Továbbá a már elfogadott sütiket is bármikor törölheti az internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden közkedvelt internetböngészőnél lehetséges. Ha az érintett személy kikapcsolja az adott internetböngészőnél a sütik használatát, nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldalunk összes szolgáltatását.

  4. Google Analytics

  Ez a weboldal a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. sütiket („cookie”-kat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint a Google USA-beli szervereire kerülnek és ott tárolódnak. Ha anonim IP címmel keresi fel ezt a weboldalt, a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államaiban előzőleg lerövidíti azt. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP címet nem kapcsolja össze más adatokkal. A böngészőszoftver megfelelő beállításával blokkolhatja a sütik tárolását, de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes körűen használni a weboldal valamennyi funkcióját. Emellett a süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését (az IP-címet is beleértve), valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozását a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de linken elérhető böngésző beépülő modul („plug-in”) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja.

  A következő linkre kattintva megakadályozhatja a Google Analytics által végzett gyűjtést. Beállít egy opt-out sütit, amely a webhely látogatásakor megakadályozza az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését: Opt-Out-Cookie.

  A Google Analytics segítségével statisztikai célból elemezzük az AdWords és a Double-Click sütik adatait is. Amennyiben ezt nem szeretné, a Google hirdetésbeállítás kezelő opción keresztül kikapcsolhatja.

  A használati feltételekre és adatvédelemre vonatkozó bővebb információk a http://www.google.com/analytics/terms/de.html ill. https://www.google.de/intl/de/policies/ alatt találhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics kibővült az “anonymizeIp” kóddal az IP-címek névtelen gyűjtésének (úgynevezett IP-maszkolás) biztosítása érdekében.

   5. Piwik

  A látogatók hozzáférésének statisztikai értékeléséhez ez a weboldal a Piwik nyílt forráskódú szoftvert használja. A Piwik az adatvédelmi törvényeknek megfelelően van beállítva, és a látogatói adatokat névtelenül tárolja. Az erre a célra használt „munkamenet-sütik” olyan szöveges fájlok, amelyeket csak ideiglenesen tárolnak a látogató számítógépén. Ezek törlődnek, amint a böngésző bezáródik. Lehetőség van az adatgyűjtés kikapcsolására. Látogatását automatikusan figyelmen kívül hagyjuk, ha böngészője támogatja a „Nincs nyomon követés” funkciót, és aktiválta azt.

  A Piwik által összegyűjtött adatokat névtelenül felhasználjuk ajánlatunk javításához, és azokat nem osztjuk meg harmadik féllel, és nem továbbítjuk más szerverekre. A Piwik az utolsó tuple-k nélkül tárolja az IP-címeket. Ebből megtudjuk, hogy melyik hálózatról érkezett a kérés, de azt nem, hogy melyik számítógépről.

  Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy a Piwik az Önről gyűjtött adatokat a fentiekben leírt módon és a fentiekben megnevezett célból feldolgozza.

  6. Általános adatok és információk gyűjtése

  A Felina GmbH weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti össze, amikor egy érintett személy vagy automatizált rendszer megnyitja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljaiban tároljuk. A következő adatok gyűjtése lehetséges: (1) a használt böngészők típusai és verziói, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyikről a hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozó webhely), (4) az aloldalak, amelyekhez weboldalunkon egy hozzáférési rendszeren keresztül lehet hozzáférni (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, illetve (8) bármilyen egyéb adat vagy információ, amely az informatikai rendszerünk elleni támadások esetében felhasználható.

  Ezen általános adatok és információk használata során a Felina GmbH nem von le semmilyen következtetést az érintett személlyel kapcsolatban. Ezekre az információkra inkább azért van szükségünk, hogy (1) megfelelően biztosítsuk weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát, illetve a reklámozását, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalas technológiánk hosszú távú életképességét, illetve (4) megadhassuk a bűnüldöző hatóságoknak a bűncselekmény kivizsgálásához szükséges információkat egy kibertámadás esetén. Ezért a Felina GmbH statisztikai elemzést készít a névtelenül összegyűjtött adatokról és információkról, abból a célból, hogy fokozza vállalatunk adatainak védelmét és biztonságát, és hogy biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiban szereplő névtelen adatokat az egyes érintett személyek által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

  7. Feliratkozás hírleveleinkre

  A Felina GmbH weboldalán a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy feliratkozzanak vállalatunk hírleveleire. Az e célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat lehet továbbítani az adatkezelő részére a hírlevél megrendelésekor.

  A Felina GmbH hírlevelek segítségével rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. A vállalatunk hírlevelét az érintett személy alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha (1) érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) regisztrál a hírlevél küldésére.  Az e-mail címre, amellyel az érintett személy először regisztrált a hírlevél küldéséhez egy megerősítő e-mailt küldünk, jogi okokból dupla jóváhagyási eljárásban. Ezzel a megerősítő e-maillel ellenőrizzük, hogy az e-mail cím tulajdonosa érintett személyként jóváhagyta-e a hírlevél fogadását.

  A hírlevélre történő regisztráció során eltároljuk az internetszolgáltató (ISP) által az érintett személy számítógéprendszeréhez hozzárendelt IP-címet is, amelyet az érintett személy a regisztráció során használt, továbbá a regisztráció dátumát és időpontját. Ezen adatok begyűjtésére azért van szükség, hogy a későbbiekben felismerjük az érintett személy e-mail címével való (esetleges) visszaélést, ezért ez az adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

  A hírlevélre történő feliratkozás keretében begyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevél küldésére fogjuk használni. Ezenkívül a hírlevél címzettjeit e-mailben tájékoztathatjuk, amennyiben ez szükséges a hírlevél-szolgáltatási művelethez vagy az ahhoz kapcsolódó regisztrációhoz, mivel erre szükség lehet például a hírlevél ajánlat módosítása, illetve a műszaki körülmények változása esetén. A hírlevél-szolgáltatás keretében összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az érintett személy bármikor leiratkozhat hírlevelünkről. Az érintett személy által a hírlevél küldéséhez megadott hozzájárulás a személyes adatai tárolására vonatkozóan bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának céljából minden hírlevélben megtalálható a megfelelő hivatkozás. Ezenkívül az adatkezelő weboldalán is bármikor közvetlenül le lehet iratkozni a hírlevélről, vagy más módon is közölhető ez az adatkezelővel.

  8. Hírlevél nyomon követése

  A Felina GmbH hírlevelei úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaznak. A nyomkövető pixel a HTML formátumban küldött e-mailekbe beágyazott miniatűr kép, amely a naplófájl rögzítésére és elemzésére szolgál. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel segítségével a Felina GmbH láthatja, ha egy érintett személy megnyitott e-mailt, a megnyitás időpontját, illetve hogy az érintett személy az e-mailben található mely hivatkozásokat nyitotta meg.

  A hírlevelekben lévő nyomkövető pixelekben összegyűjtött fenti személyes adatokat az adatkezelő eltárolja és kiértékeli a hírlevél küldésének optimalizálása érdekében, illetve azért, hogy a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban hozzáigazítsuk az érintett személy érdeklődési köréhez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az érintett személyeknek bármikor jogukban áll visszavonni a dupla jóváhagyási eljárás útján kibocsátott speciális hozzájárulási nyilatkozatukat. A visszavonás után az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevélről való leiratkozást a Felina GmbH automatikusan visszavonásként kezeli.

  9. Kapcsolattartási lehetőség a weboldalon keresztül

  A Felina GmbH weboldala olyan adatokat tartalmaz, amelyek segítségével elektronikus úton gyorsan kapcsolatba lehet lépni vállalatunkkal, illetve az úgynevezett elektronikus levelezési címünk (e-mail cím) segítségével közvetlen kommunikációra is lehetőség van. Ha az érintett személy e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett személy által továbbított személyes adatokat a rendszer automatikusan eltárolja. Az érintett személy által az adatkezelőnek ily módon önkéntesen átadott személyes adatokat a rendszer eltárolja feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatteremtés céljából. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik feleknek.

  10. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

  Az adatkezelő az érintettek személyes adatait csak a tárolás céljainak eléréséhez szükséges időtartamig dolgozza fel vagy tárolja, vagy addig a határidőig, amely az európai jogalkotók, illetve bármilyen más törvényhozó szerv törvényeiben vagy rendeleteiben előirányozásra került, és amelyet az adatkezelőnek be kell tartania.

  Amennyiben a tárolási cél nem alkalmazható vagy az európai vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időtartam lejárt, úgy a személyes adatokat a rendszer a jogi követelményeknek megfelelően rutinszerűen blokkolja vagy törli.

  11. Az érintett személy jogai

  a)    Megerősítési jog
  Az európai jogalkotó minden érintett személynek biztosítja a jogot, hogy megerősítést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett személy élni kíván a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával.

  b)    Hozzáférési jog
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy bármikor ingyenesen információt kapjon az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokról, és ezekről másolatot kapjon. Ezenkívül az európai jogalkotók hozzáférést biztosítanak az érintett számára az alábbi információkhoz:

  • Az adatkezelés céljai
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának előre látható időtartama, vagy ha nem lehetséges, akkor az adott időszak meghatározásának feltételei
  • az érintett személy azon joga, hogy kérhesse az adatkezelőtől a személyes adatai helyesbítését vagy törlését, valamint korlátozhassa, illetve kifogásolhassa a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték: Bármilyen elérhető információ, amely azok forrására utal
  • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

  Továbbá, az érintett személynek joga van információt kapnia arról, hogy a személyes adatait továbbították-e harmadik országba vagy valamilyen nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez az eset áll fenn, úgy az érintett személynek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

  Ha az érintett személy élni kíván a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával.

  c)    Adathelyesbítési jog
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá, figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Ha az érintett személy élni kíván az adathelyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával.

  d)    Adattörlési jog (az elfeledtetéshez való jog)
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyikre begyűjtötték vagy más módon feldolgozták azokat.
  • Az érintett személy visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének (a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett személy a GDPR 21. cikke (1) bekezdésének alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogszerűtlenül dolgozták fel.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • A személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze, a GDPR 8. cikke (1) bekezdésének alapján.

  Ha a fent említett okok bármelyike fennáll, és az érintett személy a Felina GmbH által tárolt személyes adatai törlését szeretné kérni, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával. A Felina GmbH alkalmazottja azonnal gondoskodik az adatok törléséről.

  Amennyiben a Felina GmbH a személyes adatokat közzé tette, és a vállalatunknak adatkezelőként a 17. cikk (1) bekezdése alapján törölnie kell azokat, a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítási költségek figyelembe vételével el kell végeznie az ésszerű lépéseket, beleértve műszaki intézkedéseket is, és tájékoztatnia kell a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt is arról, hogy az érintett személy azt kérte az adatkezelőktől, hogy töröljék a személyes adataira vonatkozó hivatkozásokat, az adatai másolását vagy terjesztését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Felina GmbH adatvédelmi tisztviselője megteszi az egyes esetekben szükséges intézkedéseket.

  e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Az érintett személy kifogásolta a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra vonatkozóan, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi a személyes adatok törlését, helyette inkább azok felhasználásának korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, viszont az érintett személynek szüksége van rájuk jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
  • Az érintett személy a GDPR 21. cikke (1) bekezdésének alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Amennyiben a fent említett okok bármelyike fennáll, és az érintett személy a Felina GmbH által tárolt személyes adatai feldolgozásának korlátozását szeretné kérni, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával. A Felina GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

  f)     Az adathordozhatósághoz való jog
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  Továbbá, az érintett személynek a GDPR 20. cikke (1) bekezdése szerinti adathordozhatósági joga gyakorlása során joga van a személyes adatainak az egyik adatkezelőtől a másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbíttatására, ahol ez műszakilag megvalósítható, és a művelet nem sérti mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósági joga érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor kapcsolatba léphet a Felina GmbH adatvédelmi tisztviselőjével vagy valamelyik alkalmazottjával.

  g)    A tiltakozáshoz való jog
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez vonatkozik a fenti rendelkezések alapján történő profilkészítésre is.

  Kifogás esetén a Felina GmbH nem dolgozza fel tovább a személyes adatokat, kivéve, ha igazolni tudjuk, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Amennyiben a Felina GmbH esetében a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ideértendő a profilalkotás is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok Felina GmbH általi közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Felina GmbH a továbbiakban nem kezelheti a személyes adatokat erre a célra.

  Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően a Felina GmbH vállalatnál tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  A tiltakozáshoz való jog érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor közvetlen kapcsolatba léphet a Felina GmbH adatvédelmi tisztviselőjével vagy valamelyik alkalmazottjával. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  h)    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai törvényhozás és a szabályozói szervek szerint arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) szükséges az érintett személy és egy adatkezelő közötti szerződés létesítéséhez vagy teljesítéséhez vagy (2) az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul, akkor a Felina GmbH végrehajtja a megfelelő intézkedéseket az érintett személy jogainak és szabadságainak, illetve jogos érdekeinek biztosítására, legalább az adatkezelő általi emberi beavatkozás kérésére vonatkozó jog biztosítására, hogy kifejthesse álláspontját és vitathassa a döntést.

  Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált egyedi döntéshozatali jogát, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával.

  i)      Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga
  A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotók szerint arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását.

  Ha az érintett személy élni kíván az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő valamelyik alkalmazottjával.

  12. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő ezen a weboldalon beépítette a Facebook vállalat komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

  A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára a privát profilok létrehozását, fényképek feltöltését, és az ismerősökön keresztüli hálózatépítést.

  A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ha az érintett személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

  Minden alkalommal, amikor lehívják az adatkezelő által üzemeltetett egyik weboldalt, amelyen beépített Facebook komponens (Facebook bővítmény) található, az érintett személy számítógépes rendszerén a Facebook komponens automatikusan arra utasítja a böngészőt, hogy letöltse a megfelelő Facebook komponenst a Facebookról. Az összes Facebook bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk pontosan melyik aloldalát látogatja az érintett személy.

  Amennyiben az érintett személy egyidejűleg a Facebook-on is be van jelentkezve, úgy a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden betöltést, és az internetes oldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt az összes internetes aloldalt, amelyet az érintett személy látogatott. Ezeket az információkat a Facebook komponens gyűjti össze, és a Facebook-on keresztül hozzárendelik az érintett személy Facebook fiókjához. Amennyiben az érintett személy a weboldalunkra beépített Facebook gombokra kattint, pl. a “Tetszik” gombot használja, vagy ha az érintett személy kommentet fűz valamihez, úgy a Facebook hozzárendeli azt az érintett személy személyes Facebook fiókjához és eltárolja ezeket a személyes adatokat.

  A Facebook mindig információt kap arról, ha az érintett személy meglátogatja a honlapunkat, amennyiben az érintett személy a mi honlapunk felkeresésével egyidejűleg a Facebook-on is be van jelentkezve; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett személy nem szeretné ezen információk ilyen jellegű továbbítását a Facebook felé, akkor úgy akadályozhatja ezt meg, hogy kijelentkezik a Facebook fiókjából a honlapunk felkeresése előtt.

  A Facebook által közzétett, a https://de-de.facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelvek tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok Facebook-on keresztül történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül tájékoztatót ad arról, hogy milyen beállítási lehetőségeket kínál a Facebook az érintett személy magánéletének védelme érdekében. Továbbá különböző applikációk is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adatátvitel elkerülését, például a szolgáltató Webgraph nevű Facebook blokkolója, ami a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ alatt szerezhető be. Az érintett személy használhat ilyen applikációkat, amelyekkel elkerülheti a Facebook felé történő adatátvitelt.

  13. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő beépítette ezen a weboldalon az Instagram szolgáltatás komponenseit. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

  Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Minden alkalommal, amikor felkeresi az adatkezelő által üzemeltetett egyik weboldalt, amelyen beépített Instagram komponens található (Insta-gomb), az érintett személy számítógépes rendszerén automatikusan arra utasítja a böngészőt az adott Instagram komponens, hogy letöltse a megfelelő komponenst az Instagramról. A technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett személy.

  Amennyiben az érintett személy egyidejűleg az Instagram-on is be van jelentkezve, úgy a weboldalunk érintett személy általi felkeresésekor és az internetes oldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt az Instagram felismeri az összes internetes aloldalt, amelyet az érintett személy meglátogat. Ezeket az információkat az Instagram komponens összegyűjti, és az Instagram-on keresztül hozzárendeli az érintett személy Instagram fiókjához. Amennyiben az érintett személy a honlapunkon beépített valamely Instagram-gombra kattint, úgy az Instagram hozzárendeli a továbbított adatokat és információkat az érintett személy személyes Instagram fiókjához, illetve eltárolja és feldolgozza azokat.

  Az Instagram mindig információt kap arról, ha az érintett személy meglátogatja a honlapunkat, amennyiben az érintett személy a mi honlapunk felkeresésével egyidejűleg az Instagram-on is be van jelentkezve; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e az Instagram komponensre vagy sem. Ha az érintett személy nem szeretné ezen információk ilyen jellegű továbbítását az Instagram felé, akkor úgy akadályozhatja meg azt, hogy kijelentkezik az Instagram fiókjából a honlapunk felkeresése előtt.

  Bővebb információk és az Instagram hatályos adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ alatt találhatók.

  14. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő ezen a weboldalon beépítette a YouTube komponenseit. A YouTube egy olyan internetes portál, amely lehetővé teszi a video-feltöltők számára a videoklipek ingyenes beállítását, és más felhasználó számára a feltöltött tartalmak ugyancsak ingyenes megtekintését, értékelését és kommentelését. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérhetőek teljes filmek és tévéműsorok, zenei videók, trailer-ek, valamint a felhasználók által készített videók is.

  A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Minden alkalommal, amikor valaki felkeresi az adatkezelő által üzemeltetett egyik weboldalt, amelyen beépített YouTube komponens található (YouTube-videó), az érintett személy számítógépes rendszerén a YouTube komponens automatikusan arra utasítja a böngészőt, hogy letöltse a megfelelő komponenst a YouTube-ról. További információk a YouTube-ra vonatkozóan a https://www.youtube.com/yt/about/de/ alatt találhatók. A technikai eljárás során a YouTube és Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett személy.

  Amennyiben az érintett személy egyidejűleg a YouTube-on is be van jelentkezve, úgy a YouTube-videót tartalmazó aloldal felkeresésekor a YouTube felismeri az érintett személy által konkrétan használt aloldalunkat. Ezeket az információkat a YouTube és a Google is gyűjti, és hozzárendelik az érintett személy YouTube fiókjához.

  A YouTube komponensen keresztül a YouTube és a Google mindig információt kap arról, ha az érintett személy meglátogatja a honlapunkat, amennyiben az érintett személy a mi honlapunk felkeresésével egyidejűleg a YouTube-on is be van jelentkezve; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy egy YouTube-videóra kattint vagy sem. Ha az érintett személy nem szeretné ezen információk ilyen jellegű továbbítását a YouTube és a Google felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik a YouTube fiókjából a honlapunk felkeresése előtt.

  A YouTube által közzétett, a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelvek tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok YouTube-on és Google-en keresztül történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

  15. Az adatfeldolgozás jogalapja

  A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál vállalatunknak jogalapjaként az adatkezelési műveletekhez, amelynél hozzájárulást kell beszereznünk az adott adatkezelési célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, például amikor a feldolgozási műveletek termékértékesítéshez vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetén. Ha a vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely szerint a személyes adatok feldolgozása szükséges, például az adófizetési kötelezettségek teljesítése, akkor a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapul. Ritka esetekben előfordul, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. Ilyen eset például, ha egy látogató megsérült a vállalatunknál, és a nevét, korát, egészségügyi biztosítási adatait vagy más létfontosságú adatait meg kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy egyéb harmadik félnek. Ebben az esetben az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja. Végezetül a feldolgozási műveletek alapulhatnak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján is. Ezen a jogalapon alapulnak azon feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, hacsak az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az ilyen adatkezelési műveletekre különösen azért vagyunk jogosultak, mert ezeket az európai jogalkotó külön említi. Azt a nézetet képviseli, hogy ilyen jogos érdek lehet, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés 2. mondata).

  16. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

  Amennyiben a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, úgy jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk gyakorlása az összes munkatársunk és részvényesünk jóléte érdekében.

  17. A személyes adatok megadására vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek; a szerződés megkötéséhez szükséges előfeltétel; az érintett személy kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége részben törvényi előírásból (pl. adójogszabályok) vagy a szerződéses szabályozásból (pl. a szerződő fél adatai) adódhat. Ehhez szerződéskötésre lehet szükség arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, amelyeket aztán fel kell dolgoznunk. Az érintett személy köteles például személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátani, ha a vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása azt vonhatja maga után, hogy az érintettel nem lehet megkötni a szerződést. A személyes adatoknak az érintett által történő rendelkezésre bocsátása előtt az érintettnek egyik munkatársunkhoz kell fordulnia. A munkatársunk az érintettet a konkrét esetre vonatkozóan felvilágosítja arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy a szerződés írja elő, vagy a szerződéskötéshez szükséges, hogy fennáll-e kötelezettség a személyes adatok rendelkezésre bocsátására, és milyen következményei vannak annak, ha elmulasztja rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat.