• Přihlášení prodejce
 • Ochrana dat

  Ručení

  Společnost Felina GmbH důkladně zkoumá a vynakládá maximální úsilí, aby na svých webových stránkách zveřejnila pouze úplné a správné informace. Za úplnost, aktuálnost, kvalitu a správnost informací však nepřebírá žádnou záruku ani zodpovědnost. Za použití informací je zodpovědný výlučně uživatel. Pokud byste si všimli neúplného, zastaralého nebo nesprávného obsahu, můžete se obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbeauftragter@Felina.de).

  Použití

  Veškerý obsah, včetně všech textů, obrázků, grafiky, návrhů, ikon a videí atd. webových stránek společnosti Felina GmbH je chráněn autorským právem. Jakékoliv komerční použití, zejména ukládání do databází, publikace a jakákoliv forma komerčního použití bez souhlasu držitele autorských práv, je zakázáno.

  Ochranné známky

  Společnost Felina GmbH je vlastníkem všech známek a log, které jsou zveřejněny na její vlastní webové stránce. To se nevztahuje na značky a loga jiných společností, které jsou znázorněny za účelem informace v souvislosti s externí společností.  Vlastníky těchto značek a log jsou příslušné firmy. Používání značek a loga společnosti Felina GmbH, jakož i příslušných názvů společností třetími stranami – jakýmkoliv způsobem – je zakázáno.

   

  Odkazy

  Na webové stránce společnosti Felina GmbH se odkazuje na jiné webové stránky (odkazy). Před zveřejněním těchto odkazů byly externí stránky zkontrolovány ohledně nelegálního obsahu. Společnost Felina GmbH však neprovádí kontrolu materiálu zveřejněného na takových stránkách a neodpovídá za obsah a zásady ochrany osobních údajů na externích stránkách.
  Společnost Felina GmbH nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsahy webových stránek, na které se odkazuje. Společnost Felina GmbH zkontroluje upozornění ohledně nezákonného obsahu a v případě potřeby daný odkaz odstraní.

   

  Externí obrázkový materiál

  Použitý fotografický materiál pochází částečně z databáze obrázků PhotoCase. Podrobnější informace o Photocase najdete na http://www.PhotoCase.com oder http://de.fotolia.com.

  Informace o online urovnání sporů

  EU komise vytvořila internetovou platformu pro online urovnání sporů (tzv. „OS platforma“). OS platforma slouží jako ústřední bod mimosoudního řešení sporů, které se týkají ustanovení vyplývajících ze smluv o poskytování služeb. OS platforma je dostupná na následujícím odkazu:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Mimosoudní urovnání sporů

  Nejsme ochotni ani povinni zúčastňovat se alternativního urovnání sporu před smírčím spotřebitelským orgánem podle „zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských věcech (VSBG)“.

   

  Prohlášení o ochraně osobních údajů
  Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti Felina GmbH a pracovnice/pracovníky mimořádně vysokou prioritu. Používání webových stránek společnosti Felina GmbH je v zásadě možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud by však subjekt údajů chtěl využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, mohlo by být zpracování osobních údajů potřebné. Pokud je zpracování osobních údajů potřebné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, žádáme si v zásadě souhlas subjektu údajů.

  Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, se provádí v souladu se základním nařízením o ochraně osobních údajů a podle ustanovení o ochraně údajů společnosti Felina GmbH specifické a platné v dané zemi . Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost poskytnout informace uživatelům o druhu, obsahu a účelu údajů týkajících se osob, které sbíráme, používáme a zpracováváme. Navíc chceme subjekty údajů informovat prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů o právech, které jim přísluší.

  Společnost Felina GmbH nesoucí zodpovědnost za zpracování osobních údajů implementovala četná technická a organizační opatření na zabezpečení podle možnosti dokonalé ochrany osobních údajů zpracovaných prostřednictvím této webové stránky. Navzdory tomu mohou internetové datové přenosy vykazovat zásadně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost oznámit nám osobní údaje i alternativními způsoby, například telefonicky

  1. Definice pojmů

  Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Felina GmbH je založeno na pojmech, které při vydání všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) použil autor evropských směrnic a nařízení. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chceme předem vysvětlit použitou terminologii.

  V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme kromě jiného následující pojmy:

  a)    Osobní údaje
  Osobními údaji jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  b)    Subjekt údajů
  Subjekt údajů je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce zodpovědný za zpracování.

  c)    Zpracování
  Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

  d)    Omezení zpracování
  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

  e)    Profilování
  Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  f)     Pseudonymizace
  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

  g)    Správce nebo osoba zodpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanovují právem Unie nebo právem členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria jeho určení stanovit podle práva Unie nebo práva členského státu.

  h)    Zpracovatel
  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje za správce.

  i)      Příjemce
  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv. Orgány veřejné moci, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce.

  j)      Třetí strana
  Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření správce nebo zpracovatele pověřeny zpracováním osobních údajů.

  k)    Souhlas
  Souhlas subjektu údajů je jakýkoliv svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

  2. Jméno a adresa správce zodpovědného za zpracování a zmocněnce pro ochranu osobních údajů

  Správce ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů ochrany osobních údajů platných v Evropské unii a jiných ustanovení s právním charakterem ochrany osobních údajů je společnost

  Felina GmbH
  Lange Rötterstraße 11-17
  D-68167 Mannheim
  Info@Felina.de
  Telefon: +49 / 621 / 385-0
  www.//felina.de

  Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Datenschutzbeauftragter@Felina.de

  3. Cookies

  Webové stránky společnosti Felina GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

  Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnohé soubory cookie obsahují takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačný identifikátor souborů cookie. Skládá se z řetězce znaků, prostřednictvím kterého lze webové stránky a server přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém je soubor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Určitý internetový prohlížeč se dá rozpoznat a identifikovat díky jednoznačnému cookie-ID.

  Používáním souborů cookie může společnost Felina GmbH poskytnout uživatelům této webové stránky lepší servis, který by bez použití souborů cookie nebyl možný.

  Prostřednictvím souborů cookie se dají uživatelsky optimalizovat informace a nabídky na naší webové stránce. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, opětovně rozpoznat uživatele naší webové stránky. Účelem tohoto opětovného rozpoznaní je usnadnění používání naší webové stránky pro uživatele. Uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí například při každé návštěvě webové stránky opět zadávat své přístupové údaje, protože tuto úlohu převezme webová stránka a soubory cookie uložené v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si díky souborů cookie pamatuje zboží, který zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

  Subjekt údajů může kdykoliv zabránit zabránit používání souborů cookie naší internetovou stránkou, a to prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a natrvalo tak odmítnout používání souborů cookie. Dále je možné nastavené soubory cookie kdykoliv vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Můžete tak učinit ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dodatečná osoba zakáže používání souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nebude za určitých okolností možné použití všech funkcí naší webové stránky v celém rozsahu.

  4. Google Analytics

  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti ve vašem počítači a které umožňují analyzovat vámi používané internetové stránky. Informace vytvářené pomocí souborů cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace IP anonymizování na této webové stránce však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostorů předtím zkrácená. Jen ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam uložena ve zkrácené formě. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a v souvislosti s poskytováním dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude v Google spojená s jinými údaji. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebude muset být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí souborů cookie a údajů týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, pokud si po kliknutí na následující odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stáhnete a nainstalujete příslušné rozšíření prohlížeče.

  Můžete zabránit zaznamenávání vašich údajů prostřednictvím služby Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Nastaví se funkce Opt-out-cookie, která zabrání zaznamenávání dat při následujících návštěvách této webové stránky: Opt-Out-Cookie.

  Navíc používáme Google Analytics k vyhodnocení údajů ze služeb AdWords a Double-Click-Cookie na statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete to deaktivovat pomocí

  Správce předvoleb reklam Google.

  Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo  https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířená o kód „anonymizeIp“, aby bylo zajištěno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP-Masking).

   5. Piwik

  Za účelem statického vyhodnocení o návštěvách zákazníků používá  tato webová stránka software Open-Source Piwik. Piwik je nakonfigurovaný v souladu se zákony o ochraně údajů; údaje o návštěvnících se ukládají anonymizovaně. „cookie relace“ použité na tento účel jsou textové soubory, které se v počítači návštěvníka ukládají pouze dočasně. Odstraní se ihned po zavření webového prohlížeče. Shromažďování údajů je možné deaktivovat. Vaše návštěva se automaticky ignoruje, pokud váš prohlížeč podporuje funkci „Do-Not-Track“ a vy jste ji aktivovali.

  Údaje shromážděné společností Piwik se použijí anonymně pro zlepšení naší nabídky a nebudou sdíleny s třetími stranami ani přenášeny na jiné servery. Piwik ukládá IP adresy bez posledního záznamu. Na základě toho se dozvíme, ze které sítě vyšla poptávka, ale ne z kterého počítače.

  Využíváním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svých údajů shromážděných prostřednictvím společnosti Piwik výše popsaným způsobem na výše uvedené účely.

  6. Zaznamenávání všeobecných údajů a informací

  Každým vyvoláním webové stránky společnosti Felina GmbH subjektem údajů nebo automatizovaným systémem se získává celá řada všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Zaznamenávat se mohou (1) používané typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přistupujícím serverem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostane na naši webovou stránku (takzvané referery), (4) webové podstránky, které jsou aktivovány prostřednictvím přistupujícího systému na naší webové stránce, (5) datum a čas přístupu na webovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) jiné podobné údaje a informace, které slouží na ochranu před nebezpečím v případe útoků na naše informačně-technologické systémy.

  Při použití těchto všeobecných údajů a informací nevyvádí společnost Felina GmbH žádné závěry týkající se subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné na to, aby (1) správně poskytovaly obsah našich webových stránek, (2) optimalizovaly obsah naší webové stránky, jakož i reklamy pro tuto stránku, (3) aby se zabezpečila trvalá funkčnost našich informačně-technologických systémů a techniky naší webové stránky, jakož i k (4) poskytnutí potřebných informací orgánům činným v trestném řízení v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně získané údaje a informace proto na jedné straně vyhodnocuje společnost Felina GmbH statisticky a na druhé straně s cílem dále zvyšovat stupeň ochrany údajů a bezpečnosti údajů v naší společnosti, aby se v konečném důsledku zabezpečila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje z protokolových souborů serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů uvedených subjektem údajů.

  7. Odběr našich newsletterů

  Na webové stránce umožňuje společnost Felina GmbH uživatelům abonovat newslettery společnosti. Osobní údaje zaslané při objednání newsletteru správci, který je zodpovědný za zpracování, vyplývají ze zde používané vstupní masky.

  Společnost Felina GmbH informuje v pravidelných intervalech svého zákazníka a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o nabídkách společnosti. Newslettery naší společnosti může subjekt údajů dostávat zásadně jen tehdy, pokud (1) má daný subjekt údajů platnou emailovou adresu a (2) zaregistruje se na odběr newsletterů. Na emailovou adresu, poprvé uvedenou subjektem údajů pro zasílání newsletteru, se z právních důvodů pošle potvrzující email v procesu double opt-in. Tento potvrzovací email slouží pro kontrolu, zda majitel emailové adresy autorizoval jako subjekt údajů příjem odběru newsletteru.

  Při registraci na odběr newsleteru dále ukládáme IP adresu použitého počítačového systému subjektu údajů zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP), jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nutné na to, aby se mohlo později sledovat (možné) zneužití emailové adresy subjektu údajů, a proto slouží k právnímu zabezpečení správce zodpovědného za zpracování.

  Osobní údaje shromážděné v rámci přihlášení se na odběr newsletteru budou použity pouze k zasílání našich newsletterů. Kromě toho by odběratelé newsletteru mohli být informováni e-mailem, pokud je to nezbytné k poskytování služeb odběru newsletteru nebo registraci, která se týká toho, co by mohlo nastat v případě změn nabídky zaslání newsletteru nebo při změny technických podmínek. Osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru se třetím stranám neposkytují. Přihlášení se na odběr newsletteru může subjekt údajů kdykoliv zrušit. Souhlas k ukládání osobních údajů, které nám subjekt údajů poskytl k zasílání newsletteru, může být kdykoliv odvolán. Na účely odvolání souhlasu se v každé zprávě s newsletterem nachází příslušný odkaz. Je rovněž možné odhlásit se z odběru newsletteru kdykoliv přímo na webové stránce správce zodpovědného za zpracování nebo mu tuto skutečnost oznámit jiným způsobem.

  8. Sledování zasílání newsletteru

  Newslettery společnosti Felina GmbH obsahují takzvané tracking pixely. Tracking pixel je miniaturní grafika, která je zakotvena v takových emailech, které jsou odeslány ve formátu HTML, aby se umožnil záznam provozního souboru a jeho analýza. Tím se dá vykonat statistická analýza úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě vloženého tracking pixelu může společnost Felina GmbH identifikovat, zda a kdy byl email subjektem údajů otevřen a které odkazy nacházející se v e-mailu subjekt údajů vyvolal.

  Takové osobní údaje získané prostřednictvím tracking pixelů obsažených ve zprávách s newslettery správce ukládá a vyhodnocuje s cílem optimalizovat zasílání newsletterů a lépe přizpůsobit obsah budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou postoupeny třetím stranám. Subjekty údajů mají právo kdykoliv odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu, který bylo uděleno v procesu double opt-in. Po odvolání vymaže správce zodpovědný za zpracování tyto osobní údaje. Odhlášení zasílání newsletteru znamená pro společnost  Felina GmbH automatické odvolání souhlasu.

  9. Možnost navázání kontaktu prostřednictvím webové stránky

  Webová stránka společnosti Felina GmbH obsahuje na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt na naši společnost, jakož i přímou komunikaci, což zahrnuje i všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (emailová adresa). Pokud naváže subjekt údajů kontakt se správcem zodpovědným za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně poskytl správci, jsou uloženy na účely zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Tyto osobní údaje se neposkytují třetím stranám.

  10.Rutinní vymazání a zablokování osobních údajů

  Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů jen na dobu nezbytnou k dosažení účelu nebo na dobu, jak zamýšlel autor evropských směrnic a nařízení nebo jiní zákonodárci v zákonech či předpisech, kterým správce zodpovědný za zpracování podléhá.

  Pomine-li účel uložení nebo vyprší-li lhůta k ukládání předepsaná autorem evropských směrnic a nařízení nebo jiným kompetentním zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a podle zákonných předpisů zablokovány nebo vymazány.

  11. Práva subjektu údajů

  a)    Právo na potvrzení
  Každý subjekt údajů má zákonodárcem a autorem evropských směrnic a nařízení poskytnuto právo požadovat od příslušného správce potvrzení o tom, zda se dotčené osobní údaje budou zpracovávat. Chce-li subjekt údajů toto právo na potvrzení využít, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce zodpovědného za zpracování.

  b)    Právo na informace
  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení poskytnuto právo kdykoliv obdržet bezplatně od příslušného správce informace o osobních údajích uložených o své osobě a kopii této informace. Dále autor evropských směrnic a nařízení přiznal subjektu údajů právo na oznámení o následujících podmínkách:

  • účely zpracování
  • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje zpřístupněny, a to zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, během které budou osobní údaje uloženy nebo, pokud to není možné, kritéria ke stanovení této doby
  • existence práva opravit nebo vymazat příslušné osobní údaje nebo omezit zpracování správcem zodpovědným za zpracování nebo právo na odmítnutí tohoto zpracování
  • existence práva na stížnost dozorčímu úřadu
  • pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování v souladu s článkem 22, odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – průkazné informace o obsažené logice, jakož i dosahu a požadovaných účincích takového zpracování pro subjekt údajů

  Dále má subjekt údajů právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje postoupeny do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizace. Pokud ano, má subjekt údajů kromě toho právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti se zprostředkováním těchto informací.

  Chce-li subjekt údajů toto právo na informaci využít, může se na tento účel kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce zodpovědného za zpracování.

  c)    Právo na opravu
  Každý subjekt údajů zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo požadovat bezodkladně opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. Navíc má subjekt údajů s přihlédnutím na účely zpracování právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – i s pomocí doplňkového prohlášení.

  Chce-li subjekt údajů toto právo na opravu využít, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce zodpovědného za zpracování.

  d)    Právo na vymazání (Právo na zapomnění)
  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zabezpečené právo požadovat od správce, aby příslušné osobní údaje bezodkladně vymazal, pokud nastal některý z následujících důvodů a zpracování již není potřebné:

  • Osobní údaje byly shromážděny na takové účely nebo zpracovány jiným způsobem, pro který již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, který je základem zpracování podle čl. 6 odst. 1, písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2, písm. a GDPR a chybí jiný právní základ pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR námitku vůči zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody na zpracování nebo subjekt údajů vznese v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti podle právních předpisů Unie nebo právních předpisů členských států, kterým správce podléhá.
  • Osobní údaje byly získány ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů chce inicializovat vymazání osobních údajů, které jsou uloženy u společnosti Felina GmbH, může se na tento účel kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce zodpovědného za zpracování. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů společnosti Felina GmbH nebo jiný pracovník zařídí, aby byl požadavek na vymazání okamžitě splněný.

  Pokud společnost Felina GmbH zveřejnila osobní údaje a pokud je naše společnost jako správce v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR povinna vymazat osobní údaje, potom přijme společnosti Felina GmbH přiměřená opatření, i technického rázu, s přihlédnutím  na dostupnost technologie a náklady na implementaci, abychom informovali jiné správce, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů od těchto jiných správců zodpovědných za zpracování požaduje vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie či vyhotovení těchto osobních údajů, pokud takové zpracování není potřebné. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů společnosti Felina GmbH nebo jiný pracovník zařídí v jednotlivých případech nezbytné.

  e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je dán některý z následujících předpokladů:

  • Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů a sice během doby, která správci umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů.
  • Zpracování je protizákonné a subjekt údajů odmítne osobní údaje vymazat a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje na účely zpracování, subjekt údajů je ale potřebuje pro uplatnění, výkon a obranu právních nároků.
  • Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není ještě jasné, zda převažují legitimní důvody správce vůči legitimním důvodům subjektu údajů.

  Pokud je dán některý z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů chce inicializovat omezení osobních údajů uložených u společnosti Felina GmbH, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jednoho z pracovníků správce. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů společnosti Felina GmbH nebo jeden z pracovníků zařídí omezení zpracování.

  f)     Právo na přenosnost údajů
  Každý subjekt údajů zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo dostat osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo odevzdat tyto údaje jinému správci bez zamezení správcem, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1, písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. b GDPR a zpracování probíhá automatizovanými metodami za předpokladu, že zpracování není nezbytné k plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu ani se neuskutečňuje na výkon veřejné moci, který byl přenesený na správce.

  Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenosnost  údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo si vymoci, aby byly osobní údaje od správce odevzdávány přímo jinému správci, pokud je to technicky možné a za předpokladu, že tím nebudou poškozena práva a svobody jiných osob.

  Na uplatnění práva na přenosnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na zmocněnce pro ochranu osobních údajů pověřeného společností Felina GmbH nebo jiného pracovníka.

  g)    Právo na námitku
  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo z důvodů, které vyplynou z jeho osobní situace, podat námitku vůči zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které se vykonávají na základě čl. 6 odst. 1, písmeno e nebo f GDPR. Platí to i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost Felina GmbH již v případě podání námitky nebude zpracovávat osobní údaje, ledaže bychom prokázali nezbytné chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu a obraně právních nároků.

  Pokud společnost Felina GmbH zpracovává osobní údaje k provádění přímé reklamy, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování údajů osobních údajů za účelem takové reklamy. Platí to i pro profilování, pokud je ve spojení s přímou reklamou. Vznese-li subjekt údajů vůči společnosti Felina GmbH námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebude společnost Felina GmbH osobní údaje na tyto účely již zpracovávat.

  Kromě toho má subjekt údajů právo z důvodů vyplývajících z jeho specifické situace podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na vědecké nebo výzkumné historické účely společnosti Felina GmbH nebo statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže by bylo takové zpracování nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Pro výkon práva na námitku se subjekt údajů může obrátit přímo na zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti Felina GmbH nebo jiného pracovníka. Subjekt údajů se může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES rozhodnout uplatnit své právo k podání námitky prostřednictvím automatizovaných procesů, při kterých se používají technické specifikace.

  h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech, včetně profilování

  Každý subjekt údajů zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo, aby nebyl vystaven rozhodnutí založenému pouze na autorizovaném zpracování, včetně profilingu, které vůči němu má právní účinek anebo ho podobným způsobem ohrožuje, pokud rozhodnutí (1) není potřebné k uzavření nebo realizaci nějaké smlouvy mezi subjektem údajů a správcem anebo (2) je povolené na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na výkon práv a svobody, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) se realizuje s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) potřebné pro uzavření nebo realizaci nějaké smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) pokud se provádí s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme společnost Felina GmbH přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, k čemuž patří minimální právo na vymáhání zásahu nějaké osoby ze strany správce na uvedení vlastního stanoviska a napadnutí rozhodnutí.

  Chce-li subjekt údajů uplatnit práva ve vztahu k automatizovanému rozhodování, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovník pro zpracování údajů.

  I)  Právo na odvolání souhlasu týkajícího se ochrany osobních údajů

  Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má autorem evropských směrnic a nařízení zajištěno právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce zodpovědného za zpracování.

  12. Ustanovení pro ochranu osobních údajů týkajících se používání Facebooku

  Osoba zodpovědná za zpracování integrovala do této webové stránky služby společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

  Sociální síť je internetem provozované místo setkávání, online společenství, které uživatelům zpravidla umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetovému společenství umožňuje poskytování osobních nebo firemních informací. Sociální síť Facebook umožňuje svým uživatelům kromě jiného i vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a propojení pomocí žádostí o přátelství.

  Společnost provozující Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem zodpovědným za zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanady, je společnost Facebook Ireland, Ltd.

  Každým jedním otevřením jednotlivé stránky z této internetový stránky, která je provozována správcem zodpovědným za zpracování a do které byl integrován komponent Facebook (Facebook plug-in), automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému subjektu údajů prostřednictvím daného komponentu Facebook, aby převzal zobrazení příslušného Facebook-komponentu sociální sítí Facebook. Kompletní přehled všech plugin sítě Facebook najdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Facebook dostává v rámci tohoto technického procesu informace o tom, které konkrétní stránky subjekt údajů otevřel z naší webové stránky.

  Je-li subjekt údajů současně přihlášen v síti Facebook, Facebook po každém otevření naší webové stránky subjektem údajů a během celého trvání návštěvy naší webové stránky pozná, které konkrétní podstránky naší webové stránky subjekt údajů otevřel. Tyto informace se získávají prostřednictvím komponentů Facebook a společnost Facebook je přiřazuje k příslušném účtu subjektu údajů v síti Facebook. Pokud subjekt údajů použije jedno z tlačítek Facebook integrovaných na naší internetové stránce, například tlačítko „líbí se mi to“ nebo zadá komentář, přiřadí Facebook tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů v síti Facebook a uloží tyto osobní údaje subjektu údajů.Sociální síť Facebook dostává pomocí komponentu Facebook vždy informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku v době, kdy byl zároveň přihlášen v síti Facebook; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikl na komponent Facebook nebo nikoliv. Pokud si subjekt údajů nepřeje takový přenos informací do sítě Facebook, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové stránky odhlásí z účtu v síti Facebook.

  Sítí Facebook vydaná směrnice o informacích, kterou najdete na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o získávání, zpracování a používání osobních údajů ze strany sítě Facebook. Dále uvádí, jaké jsou možnosti nastavení sítě Facebook na ochranu soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou dostupné různé aplikace, které umožňují zablokovat přenos údajů do sítě Facebook, například aplikace s názvem Facebook-Blocker od firmy Webgraph, kterou najdete nahttp://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k zablokování přenosu informací do sítě Facebook.

  13. Ustanovení pro ochranu osobních údajů týkajících se používání Instagramu

  Správce zodpovědný za zpracování integroval do této internetové stránky služby Instagram. Instagram je služba, která se považuje za audiovizuální platformu a uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí a další zpracování takových údajů na jiných sociálních sítích.

  Provozovatelem služeb Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Každým jedním otevřením podstránky z této webové stránky, která je provozována správcem zodpovědným za zpracování a do které byl integrován komponent Instagram (tlačítko Instagramu), automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému subjektu údajů prostřednictvím Instagramu, aby převzal zobrazení příslušného komponentu Instagram. Instagram dostává v rámci tohoto technického procesu informace o tom, které konkrétní podstránky naší webové stránky subjekt údajů otevřel.

  Je-li subjekt údajů současně přihlášený v síti Instagram, Instagram po každém otevření naší webové stránky subjektem údajů a během celého trvání návštěvy naší webové stránky pozná, které konkrétní podstránky naší webové stránky subjekt údajů otevřel. Tyto informace se získávají prostřednictvím komponentů Instagram a společnost Instagram je přiřazuje k příslušném účtu subjektu údajů. Pokud subjekt údajů použije jedno z tlačítek Instagram, které je integrováno na naší webové stránce, budou tím přenášené údaje a informace přiřazené k osobnímu uživatelskému účtu Instagram subjektu údajů sítí Instagram uloženy a dále zpracovány.

  Sociální platforma Instagram dostává pomocí Instagram komponentu informace o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku v době, kdy byl zároveň přihlášen v síti Instagram; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikl na komponent Instagram nebo nikoliv. Pokud si subjekt údajů nepřeje takový přenos informací do sítě Instagaram, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové stránky odhlásí z účtu v síti Instagram.

  Další informace a platná ustanovení o ochranně osobních údajů od společnosti Instagram najdete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  14. Ustanovení pro ochranu osobních údajů týkajících se používání YouTube

  Správce zodpovědný za zpracování integroval do této internetové stránky komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který tvůrcům videí umožňuje bezplatné zadávání videoklipů a jiným uživatelům zase bezplatné sledování, hodnocení a komentování těchto videoklipů. YouTube umožňuje publikování všech typů videí na internetovém portálu, přičemž je možné sledovat kompletní filmy a televizní relace, ale i hudební videa, trailery nebo videa, jejichž autory jsou samotní uživatelé.

  Společnost provozující YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Každým jedním otevřením podstránky z této webové stránky, která je provozována správcem zodpovědným za zpracování a do které byl integrován komponent YouTube (tlačítko YouTube), automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému subjektu údajů prostřednictvím daného komponentu YouTube, aby převzal zobrazení příslušného YouTube-komponentu. Další informace o YouTube najdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. YouTube dostává v rámci tohoto technického procesu informace o tom, které konkrétní podstránky naší webové stránky subjekt údajů otevřel.

  Je-li subjekt údajů přihlášen na portálu YouTube, identifikuje YouTube otevřením podstránky obsahující video YouTube, které konkrétní podstránky subjekt údajů z naší webové stránky otevřel. Tyto informace se získávají prostřednictvím komponentů YouTube a Google a jsou přiřazeny k příslušnému účtu subjektu údajů na portálu YouTube.

  YouTube a Google dostávají pomocí komponentu YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku v době, kdy byl zároveň přihlášen na portálu YouTube; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikl na komponent YouTube nebo nikoliv. Pokud si subjekt údajů takový přenos informací do portálu YouTube a Google nepřeje, může tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší internetové stránky odhlásí z účtu na portálu YouTube.

  Ustanovení pro ochranu osobních údajů od společnosti YouTube, které najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o získávání, zpracování a používání osobních údajů ze strany služeb YouTube a Google.

  15. Právní základ zpracování

  čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro procesy zpracování, při nichž žádáme o souhlas pro zpracování údajů na určitý účel. V případě, že zpracování osobních údajů je nutné pro plnění předmětu smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako například při procesech zpracování, které jsou potřebné při dodávkách zboží nebo poskytování jiných výkonů nebo protiplnění, v tom případě se zpracování zakládá na čl. 6 I písm. b GDPR. To samé platí i pro procesy zpracování, které jsou potřebné pro realizaci předsmluvních opatření, jako například v případě poptávek na naše výrobky nebo služby. V případě, že naše společnost podléhá právní povinnosti, která je spojená se závazným zpracováním osobních údajů, jako například při plnění daňových povinností, v tom případě se zpracování zakládá na čl. 6 I písm. c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nevyhnutelné na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Bylo by tomu tak například v případě, kdy by se návštěvník v našem podniku zranil a museli bychom jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité údaje poskytnout lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Potom by právní základ zpracování tvořil čl. 6 I písm. d GDPR. Zpracování může být v konečném důsledku realizováno na základě čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny procesy zpracování, které nepatří do žádného z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování potřebné k zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany v případě, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové procesy zpracování jsou nám především proto povoleny, protože byly zvlášť zmíněny Evropským zákonodárcem. Je toho názoru, že oprávněný zájem může vzniknout, pokud je subjektem údajů zákazník správce (bod preambule 47 věta 2 GDPR).

  16. Oprávněný zájem na dané zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

  Zakládá-li se zpracování osobních údajů na čl. 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádět obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a akcionářů.

  17. Zákonná a smluvní ustanovení pro poskytnutí osobních údajů; nutnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí

  Informujeme vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je částečně požadováno zákonem (např. daňové zákony), nebo může vyplývat i ze smluvních dohod (například informace o smluvním partnerovi). Někdy může být potřebné k uzavření smlouvy, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů by se nedala uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se musí subjekt údajů obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Náš zmocněnec pro ochranu osobních údajů poučí v konkrétním případě subjekt údajů o tom, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouvy nebo zda je pro podepsání smlouvy nezbytné, dále zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.