• Handelaren-login
 • Privacy Policy

  Aansprakelijkheid

  Felina GmbH voert zorgvuldig onderzoek uit en streeft ernaar om uitsluitend volledige en correcte informatie op zijn webpagina’s te publiceren. Wij zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Voor het gebruik van de informatie is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk. Mochten u onvolledige, verouderde of onjuiste gegevens opvallen, kunt u altijd contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming (Datenschutzbeauftragter@Felina.de).

  Gebruik

  De volledige inhoud, waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafieken, designs, pictogrammen en video’s etc. van de webpagina’s van Felina GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik, in het bijzonder de opslag in databases, publicatie alsmede elke vorm van commercieel gebruik zonder de toestemming van de rechthebbenden is verboden.

  Merkrechten

  Felina GmbH is rechthebbende van alle merknamen en logo’s die op hun eigen website gepubliceerd zijn. Dit geldt niet voor de merknamen en logo’s van andere ondernemingen die voor informatiedoeleinden in relatie tot een externe onderneming zijn weergegeven. Rechthebbenden van deze merknamen en logo’s zijn de desbetreffende bedrijven. Het gebruik van de merknamen en logo’s van Felina GmbH alsmede van de desbetreffende bedrijven door derden – ongeacht op welke manier – is niet toegestaan.

  Links

  Op de website van Felina GmbH wordt verwezen naar andere websites (links). Voorafgaand aan de publicatie van deze links zijn de externe sites gecontroleerd op onrechtmatige inhoud. Felina GmbH heeft echter geen controle over het materiaal dat op dergelijke sites gepubliceerd wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de gegevensbeschermingsstrategieën van externe sites.
  Felina GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijke voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt. Felina GmbH zal verwijzingen naar onrechtmatige inhoud controleren en de link eventueel verwijderen.

  Extern beeldmateriaal

  Het gebruikte fotomateriaal is deels afkomstig uit de PhotoCase beelddatabase. Meer informatie over Photocase vindt u onder http://www.PhotoCase.com of http://de.fotolia.com.

  Informatie over online geschillenbeslechting

  De EU-commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zogeheten „OS-platform“) opgezet. Het OS-platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen voortvloeiend uit online dienstverleningsovereenkomsten. Het OS-platform vindt u via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

  Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een raad van arbitrage volgens de „wetgeving inzake alternatieve geschillenbeslechting betreffende consumentenovereenkomsten (VSBG)“.

  Gegevensbeschermingsverklaring
  Wij willen u graag bedanken voor uw belangstelling in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft topprioriteit voor de directie en medewerkers van Felina GmbH. Het gebruik van de webpagina’s van Felina GmbH is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien een persoon gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze internetsite, is er echter wellicht een verwerking van persoonsgegevens vereist. Indien verwerking van persoonsgegevens vereist is en hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, verzoeken wij doorgaans om toestemming door de betreffende persoon.

  De verwerking van persoonsgegevens, bijv. naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en met de voor Felina GmbH geldende landspecifieke bepalingen aangaande gegevensbescherming. Middels deze gegevensbeveiligingsverklaring wil onze onderneming naar buiten toe openheid geven over aard, omvang en zin van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Voorts worden personen middels deze gegevensbeveiligingsverklaring geïnformeerd over de voor hen geldende rechten.

  Felina GmbH heeft in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen gerealiseerd, om een zo compleet mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desondanks kunnen internetgerelateerde overdrachten van gegevens altijd veiligheidshiaten bevatten, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden staat het iedere persoon vrij om persoonsgegevens via andere kanalen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons te verstrekken

  1. Begripsbepalingen

  De gegevensbeveiligingsverklaring van Felina GmbH is gebaseerd op de begripsbepalingen in de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten bij de vaststelling van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). Onze gegevensbeveiligingsverklaring dient zowel naar het publiek toe als voor onze klanten en zakenrelaties goed leesbaar en begrijpelijk te zijn. Hiervoor willen we vooraf de gebruikte begripsbepalingen toelichten.

  Wij maken in deze gegevensbeveiligingsverklaring onder andere gebruik van de volgende begrippen:

  a)   Persoonsgegevens
  Onder „persoonsgegevens“ verstaan we alle informatie die gebaseerd is op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder „betreffende persoon“ genoemd). Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, wanneer deze direct of indirect, met name middels toewijzing aan een identificator, zoals een naam, code, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, die een fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

  b) Betreffende persoon
  Onder „betreffende persoon“ verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

  c) Verwerking
  Onder „verwerking“ verstaan we elke al dan niet geautomatiseerde procedure dan wel reeks bewerkingen in relatie tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door versturen, verspreiden dan wel anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen of koppelen, inperken, wissen of vernietigen.

  d)    Inperken van verwerking van gegevens
  Onder het inperken van verwerking van gegevens verstaan we het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan in te perken.

  e)    Profiling
  Onder profiling verstaan we elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt verstaan dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen. Dit geldt met name om aspecten met betrekking tot arbeidsverhouding, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfslocatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

  f)     Pseudonimisering
  Onder pseudonimisering verstaan we de verwerking van persoonsgegevens op een wijze waarop deze zonder toevoeging van extra informatie niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen, voor zover deze extra informatie apart bewaard wordt en er technische en organisatorische maatregelen van kracht zijn, die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

  g)     Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
  Onder „verantwoordelijke“ verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

  h) Verwerker
  Onder „verwerker“ wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling enig ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt .

  i) Ontvanger
  Onder „ontvanger“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan waaraan de gegevens worden medegedeeld, ongeacht of het hierbij om een derde gaat. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

  j) Derde
  Onder „derde“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een instantie, instelling of ander orgaan anders dan de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtgever of de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn tot verwerking van de persoonsgegevens.

  k) Toestemming
  Onder „toestemming“ wordt verstaan elke door de betreffende persoon vrijwillig voor de betreffende situatie in de vorm van informatie en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betreffende persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.

  2. Naam en adres van de voor verwerking verantwoordelijke en toezichthouder gegevensbescherming

  Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming van overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen met beschermend karakter is:

  Felina GmbH
  Lange Rötterstraße 11-17
  D-68167 Mannheim
  Info@Felina.de
  Telefoon: +49 / 621 / 385-0
  www.//felina.de

  Toezichthouder voor gegevensbescherming: Datenschutzbeauftragter@Felina.de

  3. Cookies

  Voor de webpagina’s van Felina GmbH wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een internetbrowser op een computer worden opgeslagen.

  Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogeheten cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificator van de cookie. Deze bestaat uit een tekenvolgorde via welke webpagina’s en server aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen waarop de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betreffende persoon onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

  Door gebruik te maken van cookies kan Felina GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijke diensten beschikbaar stellen, die zonder het plaatsen van cookie’s niet mogelijk zouden zijn.

  Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze website in het belang van de gebruiker worden verbeterd. Cookies stellen ons, zoals reeds beschreven, in staat om de gebruikers van onze website als zodanig te herkennen. Doel van deze herkenning is om de gebruikers het gebruik van internet te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, aangezien dit door de webpagina en de op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie wordt overgenomen. Een ander voorbeeld is de cookie van een boodschappenmandje in de online shop. De online shop markeert de artikelen die een klant aan het virtuele boodschappenmandje heeft toegevoegd, door middel van een cookie.

  De betreffende persoon kan via onze website het plaatsen van cookies op elk gewenst moment via de juiste instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het instellen van cookies permanent tegengaan. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk gewenst moment via een internetbrowser of via andere software worden gewist. Dit is op alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betreffende persoon het plaatsen van cookies op de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

  4. Google Analytics

  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in principe naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Bij een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen bij wijze van uitzondering naar een server van Google naar de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten jegens de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  U kunt registratie door Google Analytics verhinderen door op onderstaande link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die een toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het bezoeken van deze website verhindert: Opt-Out-Cookie.

  Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en de double-click-cookie voor statistische doeleinden te beoordelen. Als u dit niet wilt, kunt u dit via de Google Ads Preferences Manager deactiveren.

  Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „anonymizeIp“, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogeheten IP-masking) gewaarborgd is.

   5. Piwik

  Voor een statistische analyse van bezoek gebruikt deze website de open-source-software Piwik. De configuratie van Piwik voldoet aan de gegevensbeschermingsbepalingen, de gegevens van de bezoekers worden geanonimiseerd opgeslagen. Voor dit doel gebruikte „sessie-cookies“ zijn tekstbestanden die slechts tijdelijk op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Deze worden gewist, zodra de webbrowser gesloten wordt. De gegevensregistratie kan worden gedeactiveerd. Uw bezoek wordt automatisch genegeerd, indien uw browser de „Do-Not-Track“-functie ondersteunt en u deze geactiveerd hebt.

  De door Piwik geregistreerde gegevens worden geanonimiseerd gebruikt om ons aanbod te verbeteren; deze worden niet aan derden doorgegeven of naar andere servers verstuurd. Piwik slaat IP-adressen op zonder de laatste regel. Hierdoor weten wij uit welk netwerk een verzoek kwam en niet van welke computer.

  Door gebruikmaking van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u verkregen gegevens door Piwik op de eerder beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde.

  6. Registratie van algemene gegevens en informatie

  De website van Felina GmbH registreert bij elk bezoek door een betreffende persoon of een geautomatiseerd systeem reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Geregistreerd kunnen worden: de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het actieve systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website via welke een actief systeem onze website benadert (zogeheten referrer), (4) de subpagina’s die via een actief systeem op onze website worden aangestuurd, (5) datum en tijd van een bezoek aan de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het actieve systeem alsmede (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die dienen voor beveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen.

  Bij het gebruik van deze algemene gegevens kan Felina GmbH geen informatie over de betreffende persoon vergaren. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website alsook de reclame ervoor te verbeteren, (3) een permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen, alsmede (4) om rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyber-aanval de voor rechtshandhaving vereiste informatie beschikbaar te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Felina GmbH daarom enerzijds statistisch geanalyseerd, daarnaast beoordeeld met als doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid binnen onze onderneming te vergroten, zodat er uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens kan worden gewaarborgd. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door de betreffende persoon opgegeven persoonsgegevens verzameld.

  7. Abonnement op onze newsletter

  Op de website van Felina GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de newsletter van onze onderneming. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de newsletter aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, blijkt uit het hiervoor gebruikte invoerscherm.

  Felina GmbH informeert zijn klanten en zakenrelaties regelmatig via een newsletter over aanbiedingen van de onderneming. De newsletter van onze onderneming kan door de betreffende persoon alleen dan worden ontvangen, wanneer (1) deze persoon over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betreffende persoon zich voor verzending van de newsletter aanmeldt. Om juridische redenen wordt in het kader van de Double-Opt-In-procedure een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betreffende persoon heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. De bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als persoon de ontvangst van de newsletter heeft geautoriseerd.

  Tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) toegekende IP-adres van de betreffende persoon op het op het tijdstip van aanmelding gebruikte computersysteem op samen met de datum en tijdstip van aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom juridische beveiliging van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  De in het kader van een aanmelding voor de newsletter verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend voor verzending van de newsletter gebruikt. Daarnaast kunnen abonnees van de newsletter via e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit voor de exploitatie van de newsletter-dientst of een overeenkomstige registratie vereist is, zoals dit bij veranderingen in het newsletter-aanbod of bij een verandering in de technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de newsletter-dienst worden niet doorgegeven aan derden. De betreffende gebruiker kan het abonnement van onze newsletter te allen tijde opzeggen. De toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens die de betreffende persoon ons voor verzending van de newsletter heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, bevat elke newsletter een link. Voorts bestaat de mogelijkheid om zich te allen tijde rechtstreeks op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke af te melden van de newsletter, of dit aan de voor de verwerking verantwoordelijke op een andere wijze mede te delen.

  8. Newsletter-Tracking

  De newsletter van Felina GmbH bevat zogeheten beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek, die in e-mailberichten wordt opgenomen, die in HTML-formaat worden verzonden en het analyseren van een logbestand mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden verricht. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kan Felina GmbH vaststellen of en wanneer een e-mailbericht door een persoon is geopend en welke links door deze persoon zijn aangeklikt.

  Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen web beacons verzamelde persoonsgegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon opgeslagen en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de belangen van de betreffende persoon aan te passen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betreffende personen zijn te allen tijde gerechtigd om de speciale, via de double-opt-in-procedure verstrekte toestemmingsverklaring te herroepen. Na elke herroeping worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. Een afmelding van de newsletter betekent voor Felina GmbH automatisch een herroeping.

  9. Contact via de website

  De website van Felina GmbH bevat op grond van de wettelijke voorschriften informatie op basis waarvan u snel elektronisch contact met onze onderneming kunt opnemen en rechtstreeks met ons kunt communiceren, eveneens als een algemeen e-mailadres. Indien een betreffende persoon via e-mail of een contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door deze persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op basis van vrijwilligheid door een betreffende persoon naar de voor de verwerking verantwoordelijke doorgestuurde persoonsgegevens worden voor bewerking of contact met de betreffende persoon opgeslagen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

  10. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

  De voor verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betroffen persoon alleen gedurende de periode die voor het behalen van het opslagdoel vereist is of voor zover dit krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten of een andere wetgever van wetten of voorschriften die van toepassing zijn op de voor de verwerking verantwoordelijke, is voorzien.

  Als er geen eis tot gegevensopslag bestaat of een door de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten of andere verantwoordelijke wetgever voor de voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist worden.

  11. Rechten van de betreffende personen

  a)    Recht op bevestiging
  Iedere betreffende persoon is krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten gerechtigd om van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden. Indien een betreffende persoon van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker.

  b)    Recht op informatie
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten toegekende recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over de voor een persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Voorts heeft de regelgever voor Europese Richtlijnen en verordeningen aan de betreffende persoon de volgende informatie toegekend:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers tegenover wie de persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn/worden, in het bijzonder bij ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk de opslagduur gedurende welke de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van verwerking van gegevens door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform artikel 22 alinea 1 en 4 DSGVO en – ten minste in dergelijke gevallen – relevante informatie over de betreffende logica, alsmede de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betreffende persoon.

  Voorts beschikt de betreffende persoon over een recht om geïnformeerd te worden of persoonsgegevens naar een ander land of naar een internationale organisatie zijn verzonden. Binnen deze context is de betreffende persoon gerechtigd te verlangen dat hij over de geschikte garanties met betrekking tot de verzending wordt ingelicht.

  Indien een betreffende persoon van dit recht op informatie gebruik wil maken, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker.

  c)    Recht op rectificatie
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten toegekende recht om direct een rectificatie van incorrecte persoonsgegevens te verlangen. Voorts bent u als betreffende persoon gerechtigd ons, rekening houdend met de doeleinden van de gegevensverwerking, te verzoeken om completering van onvolledige persoonsgegevens — ook middels een aanvullende verklaring.

  Indien een betreffende persoon van dit recht op rectificatie gebruik wil maken, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker.

  d)    Recht van uitwissing (recht om te worden vergeten)
  Iedere betreffende persoon is krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten gerechtigd om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens direct gewist worden, voor zover een van de beschreven redenen van toepassing is en verwerking van de gegevens niet vereist is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze opgevraagd of anderszins verwerkt zijn.
  • De betreffende persoon herroept zijn toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 alinea 1 punt a of art. 9 alinea 2 punt a DSGVO gebaseerd is, en er ontbreekt een andere wettelijke grondslag voor de verwerking.
  • De betreffende persoon maakt bezwaar volgens art. 21 alinea 1 DSGVO tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende gewettigde belangen m.b.t. verwerking, of de betreffende persoon maakt bezwaar volgens art. 21 alinea 2 DSGVO tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is voor nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten vereist, dat op de verantwoordelijke van toepassing is.
  • De persoonsgegevens zijn voor aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 alinea 1 DSGVO opgevraagd.

  Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betreffende persoon uitwissing van persoonsgegevens die bij Felina GmbH zijn opgeslagen, verlangt, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker. De toezichthouder gegevensbescherming van Felina GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat deze uitwissing direct zal plaatsvinden.

  Indien de persoonsgegevens door Felina GmbH openbaar gemaakt zijn en onze onderneming als verantwoordelijke conform art. 17 alinea 1 DSGVO verplicht is tot uitwissing van de persoonsgegevens, treft Felina GmbH rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten geschikte maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, in kennis te stellen dat de betreffende persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken de uitwissing van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft verlangd, voor zover verwerking niet vereist is. De toezichthouder gegevensbescherming van Felina GmbH of een andere medewerker zal in voorkomende gevallen ervoor zorgen dat hiervoor de vereiste maatregelen worden genomen.

  e)    Recht op beperking van de verwerking
  Iedere betreffende persoon is krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten gerechtigd om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verlangen, indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betreffende persoon betwist, en wel voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens na te gaan.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon wijst de uitwissing van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats hiervan een beperking in het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden. Hij heeft ze echter wel nodig voor de geldigheid, uitoefening of verdediging van een recht.
  • De betreffende persoon heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking van zijn persoonsgegevens conform art. 21 alinea 1 DSGVO, waarbij nog niet vaststaat of de gewettigde belangen van de verantwoordelijke jegens die van de betreffende persoon prevaleren.

  Voor zover een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betreffende persoon beperking van persoonsgegevens die bij Felina GmbH zijn opgeslagen, verlangt, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker. De toezichthouder gegevensbescherming van Felina GmbH of een andere medewerker zal een beperking van de verwerking gelasten.

  f)     Recht van overdraagbaarheid van gegevens
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon beschikt over het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten verleende recht, de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens die hij beschikbaar gesteld heeft aan een verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en elektronisch verwerkbaar formaat te ontvangen. U bent bovendien gerechtigd deze gegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, ongehinderd aan een andere verantwoordelijke door te sturen, voor zover de verwerking berust op toestemming conform art. 6 alinea 1 punt a DSGVO of art. 9 alinea 2 punt a DSGVO, dan wel op een overeenkomst conform art. 6 alinea 1 punt b DSGVO, en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt, voor zover deze niet voor waarneming van een taak vereist is die het algemeen belang dient of plaatsvindt in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

  Voorts is de betreffende persoon bij de uitoefening van diens recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 alinea 1 DSGVO gerechtigd ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijk worden doorgegeven, voor zover zulks technisch haalbaar is en voor zover de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet ingeperkt worden.

  Om het recht op overdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betreffende persoon te allen tijde contact opnemen met de door Felina GmbH aangestelde toezichthouder gegevensbescherming of een andere verantwoordelijke medewerker.

  g)    Recht van bezwaar
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon beschikt over het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten verleende recht, om redenen samenhangend met de specifieke situatie op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die op grond van art. 6 alinea 1 punt e of f DSGVO plaatsvindt. Dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

  Felina GmbH verwerkt de persoongegevens bij een bezwaar niet meer, tenzij wij in het kader van de bescherming dwingende redenen voor gegevensverwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of indien gegevensverwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht.

  Indien Felina GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct mail, is de betreffende persoon te allen tijde gerechtigd bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. Dit geldt ook voor profiling, voor zover verband houdend met dergelijke direct mail. Indien de betrokken persoon jegens Felina GmbH niet akkoord gaat met de verwerking ten behoeve van direct mail, zal Felina GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast is de betreffende persoon gerechtigd om redenen voortvloeiend uit zijn bijzondere situatie tegen de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens, die bij Felina GmbH ten behoeve van wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 alinea 1 DSGVO plaatsvinden, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking voor de vervulling van een het algemeen belang dient.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betreffende persoon direct contact opnemen met de door Felina GmbH aangestelde toezichthouder gegevensbescherming of een andere verantwoordelijke medewerker. Het staat de betreffende persoon voorts vrij om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – zijn herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

  h) Geautomatiseerde besluiten in specifieke gevallen met inbegrip van profiling
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon beschikt over het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten verleende recht, om aan een niet uitsluitend op geautomatiseerde verwerking — met inbegrip van profiling — berustend besluit te worden onderworpen, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen, voor zover het besluit (1) niet voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op grond van de juridische voorschriften van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en deze juridische voorschriften geschikte maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden waarborgt alsmede de gewettigde belangen van de betreffende persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon plaatsvindt.

  Indien het besluit (1) voor het afsluiten of uitoefenen van een overeenkomst tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) indien dit plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon, neemt Felina GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de gewettigde belangen van de betreffende persoon te waarborgen; hiertoe behoort ten minste het recht op laten ingrijpen door een persoon namens de verantwoordelijke, verwoording van een standpunt en het aanvechten van het besluit.

  Indien de betreffende persoon van dit recht op geautomatiseerde besluiten gebruik wil maken, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker.

  i) Recht op herroeping van de gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring
  Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon beschikt over het krachtens de Europese Richtlijnen en regelgevende autoriteiten verleende recht, om toestemming voor verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

  Indien de betreffende persoon van dit recht op herroeping gebruik wil maken, kan hij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming of een andere voor de verwerking verantwoordelijke medewerker.

  12. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik van Facebook

  De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website de component van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

  Een sociaal netwerk is een op internet geëxploiteerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die de gebruikers in staat stelt om binnen een virtuele omgeving met elkaar te communiceren. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsmatige informatie te plaatsen. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om persoonlijke profielen aan te maken, foto’s te uploaden en via vriendschapsverzoeken een netwerk te vormen.

  Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is, wanneer een betreffende persoon buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

  Steeds wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend die door de voor verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Facebook-component geactiveerd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Via deze technische procedure verkrijgt Facebook informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

  Indien deze persoon tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook, herkent Facebook bij elke geopende internetpagina van ons en tijdens de complete duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina door deze persoon bezocht wordt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geplaatste Facebook-knoppen klikt, bijv. op „Vind ik leuk“, of de betreffende persoon een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat het deze persoonsgegevens op.

  Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie, wanneer de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer deze persoon tijdens het openen van onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon de Facebook-component al dan niet aanklikt. Als deze persoon niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij het doorsturen ervan verhinderen, door zich,voordat hij onze website opent, uit te loggen op zijn Facebook-account.

  De door Facebook gepubliceerde richtlijn gegevensbescherming, die ophttps://de-de.facebook.com/about/privacy/ kan worden opgevraagd, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt verklaart, welke instelmogelijkheden Facebook biedt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar, waarmee een gegevensoverdracht aan Facebook kan worden onderdrukt, bijv. de Facebook Blocker van aanbieder Webgraph, die via http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ verkrijgbaar is. Dergelijke toepassingen kunnen door de betreffende persoon worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

  13. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik van Instagram

  De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform wordt aangemerkt en de gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en daarnaast dergelijke gegevens binnen andere sociale netwerken te verspreiden.

  Exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

  Steeds wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend, die door de voor verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Facebook-component geactiveerd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Via deze technische procedure verkrijgt Instagram informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

  Indien deze persoon tegelijkertijd is ingelogd bij Instagram, herkent Instagram bij elke geopende internetpagina van ons en tijdens de complete duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina door deze persoon bezocht wordt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan de betreffende Instagram-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geplaatste Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram de hierdoor overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon. Instagram slaat deze gegevens op en verwerkt ze.

  Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie, wanneer de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer deze persoon tijdens het openen van onze website tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon de Instagram-component al dan niet aanklikt. Als deze persoon niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij het doorsturen ervan verhinderen door zich, voordat hij onze website opent, uit te loggen op zijn Instagram-account.

  Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  14. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik van YouTube

  De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal, die video-publishers in staat stelt om gratis videoclips in te stellen en andere gebruiker eveneens in staat stelt gratis clips te bekijken, beoordelen en van commentaar te voorzien. YouTube maakt een publicatie van alle soorten video mogelijk. Hierdoor kunnen er zowel complete film- en televisie-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf opgenomen video’s via de internetportal worden bekeken.

  Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochter van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Steeds wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend die door de voor verwerking verantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende YouTube-component geactiveerd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u onder https://www.youtube.com/yt/about/de/. Via deze technische procedure verkrijgen YouTube en Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

  Indien de betreffende persoon gelijktijdig bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube door het openen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Deze informatie worden door YouTube en Google verzameld en aan de betreffende YouTube-account van de betreffende persoon toegewezen.

  YouTube en Google ontvangen via de YouTube -component altijd informatie, wanneer de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer deze persoon tijdens het openen van onze website tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon de YouTube-video al dan niet aanklikt. Als deze persoon niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij het doorsturen ervan verhinderen, door zich, voordat hij onze website opent, uit te loggen op zijn YouTube-account.

  De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsbepalingen, die via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kunnen worden bekeken, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

  15. Wettelijke grondslag voor de verwerking

  Art. 6 I lit. a DSGVO dient voor onze onderneming als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vervulling van een contract waarvan de contractant de betreffende persoon is, zoals dit bij verwerkingen het geval is die voor leveringen van producten of het verrichten van andere prestaties of tegenprestaties noodzakelijk zijn, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in gevallen van vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DSGVO. In sporadische gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn, om vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere rechtspersoon te beschermen. Zulks kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker in ons bedrijf letsel oploopt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, zijn gezondheidsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DSGVO. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DSGVO. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die door geen van de voornoemde grondslagen worden opgeslagen, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen. Dergelijks verwerkingsprocedure zijn in het bijzonder toegestaan, doordat ze als zodanig door de Europese wetgever in het bijzonder zijn aangemerkt. Deze is in zoverre van mening dat een gewettigd belang kan worden verondersteld, indien de betreffende persoon een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 punt 2 DS-GVO).

  16. Gewettigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde gevolgd worden

  Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I punt f DSGVO, is ons gewettigde belang de uitvoering van onze activiteiten over het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

  17. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betreffende persoon om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van niet ter beschikking stellen

  Wij attenderen u erop dat de beschikbaarstelling van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betreffende persoon is bijv. verplicht ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen, wanneer onze onderneming een contract met ons afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat het contract met de betreffende persoon niet kan worden afgesloten. Vóór een beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betreffende persoon moet deze contact opnemen met onze toezichthouder gegevensbescherming. Onze toezichthouder gegevensbescherming licht de betreffende persoon dan erover in dat het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van het contract vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het negeren hiervan voor de persoonsgegevens zou hebben.